Czechowice-Dz.

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Konkursy

KONKURSY W BEST CJO CZECHOWICE

KONKURS z MISIEM TEDDY EDDIE

BEST Centrum Języków Obcych i Centrum Handlowe STARA KABLOWNIA zaprasza wszystkie dzieci w wieku 2-7 lat do udziału w konkursie plastycznym z nagrodami. Konkurs składa się z 2 edycji - sierpniowej i wrześniowej. W każdej z edycji główną nagrodą jest semestralny kurs języka angielskiego metodą TEDDY EDDIE w BEST CJO w Czechowicach. Organizatorzy ufundowali także nagrody dodatkowe. Poniżej przedstawiamy więcej szczegółów oraz Regulamin Konkursu. 

 

 • MIŚ TEDDY EDDIE W SZKOLE

 

KARTA PRACY 

Aby wziąć udział w konkursie dziecko musi wykonać swoją pracę plastyczną na Karcie pracy (dostępna poniżej), a rodzic/opiekun powinien na dole karty uzupełnić tabelę i złożyć 2x podpis. 

Karta pracy w PDF (preferowany format)
Karta pracy w JPG

 

NAGRODY
 • Główna nagroda - 2 kursy semestralne TEDDY EDDIE o wartości 740-1010zł (po 1 kursie w każdej edycji) ufundowane przez BEST CJO w Czechowicach 
 • Nagrody dodatkowe ufundowane przez Centrum Handlowe STARA KABLOWNIA i BEST CJO 

 

Na prace konkursowe czekamy:

 • edycja sierpniowa od 18.08.2021 do 31.08.2021
 • edycja wrześniowa od 01.09.2021 do 15.09.2021

Prace należy składać

 • w postaci papierowej w następujących miejscach:
  • BEST Centrum Języków Obcych, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 15 w godzinach pracy oddziału
  • Centrum Handlowe STARA KABLOWNIA, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83A, stoisko BEST CJO przy schodach ruchomych
 • lub w postaci elektronicznej (skan) za pomocą emaila czechowice@bestcentrum.pl 

 

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone

 • edycja sierpniowa 02.09.2021
 • edycja wrześniowa 16.09.2021 

na stronach internetowych (polub lub zapamiętaj nasze strony):

Wręczenie nagród odbędzie się w Centrum Handlowym STARA KABLOWNIA ul. Legionów 83A, 43-502 Czechowice-Dziedzice

 • w edycji sierpniowej w dniu 04.09.2021 (sobota) o godz. 14:00
 • w edycji wrześniowej w dniu 18.09.2021 (sobota) o godz. 14:00

Po komplet informacji zapraszamy do Regulaminu (poniżej) 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

z Misiem Teddy Eddie „Teddy Eddie w szkole”

§ 1 - Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Zaprezentowanie własnych wyobrażeń na temat: Miś Teddy Eddie w szkole.
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci
3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci

§ 2 - Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest PHU BEST Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski (BEST CJO) z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Kopernika 1B.

§ 3 - Założenia organizacyjne
1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku od 2 do 7 lat, które wyrażą taką chęć, bez względu na fakt, czy są klientami BEST CJO, czy nie.
2. Prace powinny być wykonane w dziedzinie sztuki : Malarstwo i rysunek.
3. Format prac plastycznych jest określony przez Organizatora w specjalnej karcie pracy, na której należy wykonać pracę plastyczną, a którą
- można pobrać ze strony internetowej pod adresem www.bestcentrum.pl/czechowice-konkursy lub
- odebrać w  Centrum Handlowym STARA KABLOWNIA sp. z o.o. stoisko BEST CJO , parter przy schodach ruchomych w dniach trwania promocji, tj:

   - 18-24 i 26-31 sierpnia w godz. 15-18 (pn-pt) i 11-17 (soboty)

   - 01-07 i 09-15 września w godz. 15-18 (pn-pt) i 11-17 (soboty)


- w placówce BEST CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Oddział Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 15, I piętro. w godzinach pracy pn-czw 10-18:30, pt 10:17:30, sb 9-13
- Będzie ona także dystrybuowana za pomocą fanpage’y na facebooku na kontach: 
  www.fb.com/bestcjo.czechowicedziedzice
  www.fb.com/teddyeddieczechowice i
  www.facebook.com/CHStaraKablownia 

4. Każdy z uczestników konkursu może przekazać po jednej pracy.
5. Praca plastyczna winna być opisana wg wzoru znajdującego się na karcie pracy. Aby praca została zakwalifikowana do konkursu wszystkie pola z danymi osobowymi oraz zgodami znajdującymi się na karcie pracy muszą zostać poprawnie wypełnione a wszystkie zgody udzielone.
6. Z chwilą przekazania pracy celem udziału w Konkursie wszelkie prawa autorskie na wszystkich znanych polach eksploatacji do prac zostają przeniesione nieodpłatnie na Organizatora z odpowiedzialnością autora za ich ewentualne wady prawne (np. plagiat). Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w dowolnej technice w materiałach i publikacjach, w tym publikacji w Internecie i innych mediach, jak też wykorzystywania do wszelkich swoich działalności marketingowych bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych, zarówno bez wskazywania imienia i nazwiska autora, jak i z ich podaniem. Organizator informuje, iż do wykonywania ww. praw będzie przez niego uprawniona nadto spółka Centrum Handlowe STARA KABLOWANIA sp. z o.o.
7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne akceptacją niniejszego Regulaminu, a tym samym z wyrażeniem zgody w imieniu uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów na otrzymywanie informacji handlowej, w tym w formie elektronicznej, o ofercie Organizatora, jak i przetwarzanie w tym celu oraz do celów organizacji Konkursu, jak i celów marketingowych, swoich danych osobowych, w szczególności ich upublicznienie, w tym imienia, nazwiska i swojego wizerunku w materiałach reklamowych BEST CJO i na stronie internetowej www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook na fanpage’ach Organizatora tj. www.fb.com/bestcentrum, www.fb.com/bestcjo.czechowicedziedzice, www.fb.com/teddyeddieczechowice i Instagram https://www.instagram.com/bestcentrumjezykowobcych/, jak i na stronie internetowej www.starakablownia.pl oraz na portalu Facebook https://www.facebook.com/CHStaraKablownia
8. Administratorem danych osobowych będzie Organizator. Uczestnicy Konkursu, ich rodzice i opiekunowie prawni mają prawo wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym brak zgody powoduje eliminację z udziału w Konkursie.
9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

§ 4 - Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w postaci papierowej w następujących miejscach:
- BEST Centrum Języków Obcych, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 15 w godzinach pracy oddziału
- Centrum Handlowe STARA KABLOWNIA, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83A, Administracja II piętro, poniedziałek-piątek 8:30-16:00
- lub w postaci elektronicznej (skan) za pomocą emaila czechowice@bestcentrum.pl 
w następujących terminach: edycja sierpniowa od 18 do 31.08.2021 i edycja wrześniowa od 01 do 15.09.2021
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołane przez Organizatora.
3. Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie: umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania i oryginalność.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Prace przechodzą na własność Organizatora.

§ 5 - Nagrody
1. Organizator przyzna 2 nagrody główne w postaci „Semestralnego kursu Teddy Eddie” po jednym na każdą edycje konkursu.
2. Semestralny kurs Teddy Eddie” to pół kursu rocznego w postaci godzin dydaktycznych. Zestaw kursanta, który jest obowiązkowy podczas zajęć metodą Teddy Eddie jest płatny osobno.
3. Organizator oraz Centrum Handlowym STARA KABLOWNIA ma prawo do ufundowania dodatkowych nagród.
4. Wartość nagrody głównej waha się pomiędzy 740,00 zł a 1.010,00 zł w zależności od wieku Uczestnika Konkursu.
5. Wartość nagrody głównej ani nagród dodatkowych w żadnym razie nie będzie przewyższać kwoty 2.000,00 zł, a zatem ich otrzymanie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy

§ 6 - Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia: 02.09.2021 (edycja sierpniowa) i 16.09.2021 (edycja wrześniowa) na stronach internetowych www.bestcentrum.pl www.starakablowania.pl oraz na profilach Facebooka www.fb.com/bestcjo.czechowicedziedzicewww.fb.com/teddyeddieczechowice/ i www.facebook.com/CHStaraKablownia 
2. Organizator dodatkowo poinformuje zwycięzców głównej nagrody o wygranej, telefonicznie lub sms-em na telefon podany na karcie pracy.

§ 7 – Wręczenia nagród
1. Wręczenie nagród odbędzie się w Centrum Handlowym STARA KABLOWNIA ul. Legionów 83A 43-502 Czechowice-Dziedzice
a. W edycji sierpniowej w dniu 04.09.2021 (sobota) o godz. 14:00
b. W edycji wrześniowej w dniu 18.09.2021 (sobota) o godz. 14:00
2. W wypadku nieobecności zwycięzców konkursu, nagroda będzie do odbioru w terminie do 7 dni kalendarzowych u Organizatora Konkursu tj. w BEST CJO w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kolejowa 15, tel. 500 169 034
3. W razie nieodebrania nagrody przez zwycięzców w terminie 7 dni kalendarzowych Organizator ma prawo przekazać je innym osobom biorącym udział w konkursie wytypowanych przez Komisję Konkursową.

§ 8 – Reklamacje
Miejscem składania reklamacji jest ww. siedziba Organizatora. Uczestnik Konkursu ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Konkursowej do Kierownika Placówki BEST CJO w Czechowicach lub może dochodzić swych ewentualnych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

§ 9 – Postanowienie końcowe
1. Za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. Informacje o konkursie udziela BEST CJO oddział w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kolejowa 15 – tel. 500 169 034, email: czechowice@bestcentrum.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia konkursu i tym samym do zmian dat i godzin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

 

powrót
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij