Egzamin A2 Key (KET)

A2 Key (KET)

A2 Key, dawniej funkcjonujący pod nazwą KET, to pierwszy z serii popularnych egzaminów Cambridge English Qualifications. Jest doskonałym wyborem dla osób, które opanowały język w stopniu podstawowym, ale wystarczającym do porozumiewania się w codziennych sytuacjach. Egzamin potwierdza znajomość języka na poziomie A2. Zdający, którym uda się go pomyślnie przejść, otrzymują wydany przez prestiżową instytucję, honorowany na całym świecie certyfikat, ważny bezterminowo. A2 Key to pierwszy, znaczący krok na ścieżce rozwoju kompetencji językowych, który skraca drogę do wymarzonej pracy czy studiów w języku angielskim. Doskonale przygotowuje i motywuje do kolejnych egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

Organizator egzaminu

Cambridge English jako jednostka University of Cambridge od wielu lat pomaga ludziom na całym świecie uczyć się angielskiego i nabierać pewności w praktycznym posługiwaniu się tym językiem w różnych sytuacjach. Cambridge English zajmuje się nie tylko nauczaniem, ale także potwierdzaniem nabytych umiejętności językowych. Tworzy kompleksowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje językowe, egzaminy i testy dla osób uczących się i nauczycieli języka angielskiego. Certyfikaty Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji i placówek rządowych na całym świecie. Posiadanie certyfikatu z logo Cambridge English zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy w Polsce i za granicą. W naszym kraju certyfikaty te są uznawane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służbę Cywilną. Na wielu uczelniach studenci, którzy mogą pochwalić się certyfikatem Cambridge English Qualifications są zwalniani z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać A2 Key (KET) i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy A2 Key (KET).

Dla młodzieży
Dla dorosłych

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby A2 Key (KET).

Opis egzaminu

Egzamin A2 Key sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 wedle skali CEFR. Dostępny jest także w wersji A2 Key for Schools tematycznie dopasowanej do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym, co jest jedyną różnicą pomiędzy obiema wersjami. Choć egzamin składa się z trzech części, sprawdza wszystkie cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Pierwsza część poświęcona jest czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu („Reading and Writing”), a druga słuchaniu „Listening”. Do obu części zdający przystępują tego samego dnia. Z kolei część ustana („Speaking”) ma miejsce następnego lub innego dnia, a kandydaci przystępują do niej w parach w obecności dwóch wykwalifikowanych egzaminatorów. Taka struktura jest dla zdających mniej obciążająca w porównaniu do egzaminów jednodniowych. Egzamin A2 Key sprawdza, a w przypadku pozytywnego wyniku potwierdza umiejętność komunikowania się w języku angielskim w prostych, codziennych sytuacjach.

Jak wygląda struktura egzaminu?

  • I część „Reading and Writing” – trwa 60 minut, składa się z siedmiu modułów. W sumie do wykonania są 32 zdania różnego typu: uzupełnianie luk w tekstach, udzielanie odpowiedzi dotyczących zaprezentowanych obrazków i na podstawie tekstów do przeczytania, a także skonstruowanie prostych tekstów (20-25 słów). W tej części zdający może zaprezentować umiejętność rozumienia prostych, pisemnych wiadomości w broszurach, gazetach, a także przekładania na tekst prostych informacji.
  • II część „Listening” – trwa 30 minut, składa się z pięciu modułów, w sumie należy odpowiedzieć na 25 pytań dotyczących zaprezentowanych nagrań. Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie. By poradzić sobie z tą częścią egzaminu, wymagana jest umiejętność rozumienia ustnych komunikatów i wypowiedzi, które odtwarzane są w dość wolnym tempie.
  • III część „Speaking” – trwa do 10 minut. Do wykonania są dwa zadania: rozmowa z egzaminatorem oraz dyskusja z drugim zdającym na zadany temat. W tej części zdający powinien zaprezentować komunikatywną znajomość języka.

Wyniki

Wyniki egzaminu A2 Key są przedstawiane według skali Cambridge English. Zdający otrzymuje osobny wynik za każdą z trzech części („Reading and Writing”, „Listening” i Speaking). Średnia z tych trzech wyników stanowi wynik ogólny całego egzaminu, który jest także wyrażony za pomocą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Wynik mieszczący się w zakresie 120-139 punktów oznacza poziom A2. Jeśli wynik egzaminu nie osiągnie tego poziomu, ale zmieści się w zakresie dla poziomu A1 (100-119), zdający otrzyma certyfikat Cambridge English potwierdzający opanowanie umiejętności językowych na poziomie A1. Jeśli natomiast wynik będzie mieścił się w zakresie 140–150 punktów, otrzyma certyfikat Key English Test na poziomie B1.

Certyfikaty są zwykle przesyłane do centrum egzaminacyjnego w ciągu trzech miesięcy od dnia egzaminu. Wyniki online można otrzymać szybciej, poprzez rejestracje na bezpłatnej platformie Online Results Service.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów można zdać egzamin Cambridge-A2 Key (KET)

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest A2 Key (KET).

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając A2 Key (KET) w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?