Egzamin C1 Business

C1 Business

C1 Business Higher, wcześniej znany jako Cambridge English: Business Higher (BEC Higher), to ostatni z serii trzech popularnych egzaminów Cambridge English Qualifications for Business. Potwierdza zaawansowaną znajomość języka angielskiego biznesowego na poziomie C1 – wymaganą na poziomie menadżerskim. Osoby, które podejdą do egzaminu, otrzymują międzynarodowy certyfikat, honorowany przez wiele firm i instytucji na całym świecie i w Polsce. Wśród nich można wymienić Bayer, Casio, HSBC, Vodafone i Procter & Gamble (P&G) i innych. C1 Business Higher to najlepsza gwarancja wysokich umiejętności językowych i przepustka do kariery zawodowej w świecie biznesu.

Organizator egzaminu

Cambridge English jako jednostka University of Cambridge od wielu lat pomaga ludziom na całym świecie uczyć się angielskiego i nabierać pewności w praktycznym posługiwaniu się tym językiem w różnych sytuacjach. Cambridge English zajmuje się nie tylko nauczaniem, ale także potwierdzaniem nabytych umiejętności językowych. Tworzy kompleksowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje językowe, egzaminy i testy dla osób uczących się i nauczycieli języka angielskiego. Certyfikaty Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji i placówek rządowych na całym świecie. Posiadanie certyfikatu z logo Cambridge English zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy w Polsce i za granicą. W naszym kraju certyfikaty te są uznawane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służbę Cywilną. Na wielu uczelniach studenci, którzy mogą pochwalić się certyfikatem Cambridge English Qualifications, są zwalniani z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin C1 Business Higher i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy C1 Business Higher.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla biznesu
Dla specjalistów

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby C1 Business Higher.

Opis egzaminu

C1 Business Higher jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić zaawansowaną znajomość języka angielskiego typowego dla środowiska biznesowego. Trudność egzaminu odpowiada poziomowi C1 w skali CEFR, ale nacisk kładziony jest na umiejętność swobodnej komunikacji biznesowej zarówno w mowie, jak i piśmie. Treści zadań zaczerpnięte są z autentycznych materiałów wykorzystywanych w firmach i przedsiębiorstwach. Poruszana tematyka dotyczy w całości zagadnień związanych z biznesem i środowiskiem pracy. Egzamin składa się z czterech części i sprawdza wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Formuła egzaminu jest tak zaprojektowana, że jednego dnia zdający mierzą się z częścią pisemną, z kolei część ustana ma miejsce następnego lub innego dnia, a kandydaci przystępują do niej w parach w obecności dwóch wykwalifikowanych egzaminatorów. Taka forma jest dla zdających mniej obciążająca w porównaniu do egzaminów jednodniowych.

Jak wygląda struktura egzaminu?

  • I część „Reading” (czytanie) – trwa 60 minut, składa się z pięciu modułów. W sumie do wykonania są 52 zadania różnego typu: uzupełnianie luk w tekstach, wypełnianie formularzy, dopasowanie odpowiedzi, zadania z pytaniami otwartymi, poprawianie błędów. W tej części kandydat powinien wykazać się umiejętnością rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, takich jak raporty, wykresy, korespondencja firmowa czy teksty merytoryczne i artykuły branżowe.
  • II część „Writing” (pisanie) – trwa 70 minut. W tej części do napisania są dwie formy tekstowe. Pierwsza to raport, który należy opracować na podstawie załączonych danych w formie wykresu i tabel (ok. 120-140 słów). Druga forma to list biznesowy, raport lub oferta handlowa (ok. 200-250 słów). Od kandydata wymagana jest znajomość profesjonalnego słownictwa, zwrotów i struktur związanych ze środowiskiem pracy i biznesu, a także umiejętność tworzenia dokumentów biznesowych o zróżnicowanych celach i grupach odbiorców.
  • III część „Listening” – trwa 40 minut, tworzą ją trzy moduły, w sumie 30 zadań/pytań dotyczących zaprezentowanych nagrań w kontekstach biznesowych. Zaprezentowane nagrania różnią się pod względem długości, rodzaju (dialog, wywiad, rozmowa telefoniczna, monolog, prezentacja), tempie wypowiedzi czy akcentach słyszanych osób. Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie. By poradzić sobie z tą częścią egzaminu, wymagana jest umiejętność rozumienia ze słuchu, wyłapywania określonych informacji, opinii i postaw na podstawie usłyszanego nagrania.
  • IV część „Speaking” – trwa 16 minut, w trakcie których wykonywane są trzy zadania: krótka rozmowa z egzaminatorem, prezentacja na podany temat (związany z biznesem) oraz dyskusja z drugim kandydatem, która ma na celu sprawdzenie umiejętności negocjowania, wyrażania swoich opinii, wyrażanie sprzeciwu, porównywania, spekulowania czy podejmowania decyzji.

Wyniki

Zdający egzamin C1 Business Higher otrzymują szczegółowy raport tzw. Statement of Results oraz bezterminowy certyfikat. Oba dokumenty przedstawiają wynik w skali Cambridge English w każdej z czterech sprawności językowych, wynik ogólny (średnia z punktów otrzymanych za poszczególne części), ocenę opartą na wyniku ogólnym (A, B, C) oraz poziom w skali CEFR.

Wyniki prezentowane są według następującej skali:

  • 180– 192 pkt. (ocena C) – C1,
  • 193 – 199 pkt. (ocena B) – C1.

Egzamin zapewnia również wiarygodną ocenę na poziomie C2 – 200-210 pkt. (ocena A) oraz poniżej C1 (Level B2) – 160-179 pkt.

Certyfikaty są zwykle przesyłane do centrum egzaminacyjnego w ciągu trzech miesięcy od dnia egzaminu. Wyniki online można otrzymać szybciej, poprzez rejestracje na bezpłatnej platformie Online Results Service.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin Cambridge-C1 Business

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest C1 Business Higher.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając C1 Business Higher w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

DODATKOWO PŁATNE

POWIĘKSZ PAKIET O DODATKOWE KORZYŚCI

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?