Egzamin C2 Proficiecny (CPE)

C2 Proficiecny (CPE)

C2 Proficiency, dawniej funkcjonujący pod nazwą CPE, to ostatni i najwyższy pod względem poziomu trudności egzamin z serii popularnych egzaminów Cambridge English Qualifications. Egzamin potwierdza znajomość języka na poziomie C2 – wysoce zaawansowanym, zbliżonym do poziomu rodzimych użytkowników języka angielskiego. Zdający, którym uda się go pomyślnie przejść, otrzymują prestiżowy, uznawany na całym świecie certyfikat, ważny bezterminowo. Egzamin C2 Proficiency jest honorowany na całym świecie, w tym w Polsce. W naszym kraju uznawany jest m.in. przez takich pracodawców jak: Sony, Michael Page, PwC, KPMG, Adamed, Coca-Cola, a także przez większości uniwersytetów i szkół wyższych. Wraz z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w klasach starszych szkół podstawowych oraz szkołach średnich. Jest akceptowany podczas procesu uzyskiwania wizy studenckiej do Australii. Bezsprzecznie certyfikat C2 Profiency (CPE) to ukoronowanie lat nauki języka obcego, najważniejsze trofeum, jakie może wymarzyć sobie osoba, która nie jest rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, a która chce żyć, pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym i czerpać z tego maksimum korzyści.

Organizator egzaminu

Cambridge English jako jednostka University of Cambridge od wielu lat pomaga ludziom na całym świecie uczyć się angielskiego i nabierać pewności w praktycznym posługiwaniu się tym językiem w różnych sytuacjach. Cambridge English zajmuje się nie tylko nauczaniem, ale także potwierdzaniem nabytych umiejętności językowych. Tworzy kompleksowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje językowe, egzaminy i testy dla osób uczących się i nauczycieli języka angielskiego. Certyfikaty Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji i placówek rządowych na całym świecie. Posiadanie certyfikatu z logo Cambridge English zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy w Polsce i za granicą. W naszym kraju certyfikaty te są uznawane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służbę Cywilną. Na wielu uczelniach studenci, którzy mogą pochwalić się certyfikatem Cambridge English Qualifications, są zwalniani z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin C2 Proficiency (CPE) i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy C2 Proficiency (CPE).

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla chcących zdobyć uprawnienia
Dla nauczycieli
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących zdobyć WIZĘ
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby C2 Proficiency (CPE).

Opis egzaminu

C2 Proficiency (CPE) ocenia znajomość języka angielskiego na poziomie C2 wedle skali CEFR. Jest to poziom oczekiwany m.in. od profesjonalistów wyższych szczebli w środowisku biznesowym, a także akademickim. Egzamin składa się z czterech części, z których każda poświęcona jest jednej sprawności językowej: słuchaniu, czytaniu, pisaniu i mówieniu. Egzamin C2 Proficiency (CPE) sprawdza, a w przypadku pozytywnego wyniku potwierdza, najwyższy poziom opanowania języka, płynną i swobodną komunikację w każdej sytuacji zarówno w środowisku pracy, jak i akademickim.

Jak wygląda struktura egzaminu?

  • I część „Reading and Use of English” – trwa 90 minut, składa się z siedmiu modułów. W sumie do wykonania jest 53 zdań różnego typu: uzupełnianie luk w tekstach, słowotwórstwo i parafrazy z użyciem podanego słowa, a także zadania na czytanie ze zrozumieniem. W tej części zdający może zaprezentować umiejętność rozumienia treści pochodzących z książek beletrystycznych, gazet, specjalistycznych magazynów czy artykułów internetowych, a także znajomość gramatyki i słownictwa.
  • II część „Writing” – trwa 90 minut, w sumie należy wykonać dwa zadania: napisać esej (od 240 do 280 słów) oraz napisać jeden tekst (280-320 słów) do wyboru spośród form takich jak: artykuł, recenzja, raport, e-mail lub list. Zadania pozwalają ocenić umiejętności pisania formalnych i nieformalnych tekstów.
  • III część „Listening” – trwa 40 minut, tworzą ją cztery moduły, w sumie 30 zadań/pytań dotyczących zaprezentowanych nagrań o zróżnicowanej długości, rodzaju (dialog, wywiad, rozmowa telefoniczna, monolog) w różnych kontekstach. Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie. By poradzić sobie z tą częścią egzaminu, wymagana jest umiejętność rozumienia ze słuchu, wyłapywania określonych informacji, określenia, opinii i postaw na podstawie usłyszanego nagrania.
  • IV część „Speaking” – trwa 15 minut, w trakcie których wykonywane są trzy zadania: zaprezentowanie osoby zdającego, samodzielne omówienie fotografii, a także dyskusja z drugim kandydatem na temat tego, co przedstawia zdjęcie. W tej części zdający powinien zaprezentować umiejętność skutecznego i poprawnego komunikowania się w sytuacjach rozmowy bezpośredniej.

Wyniki

Wyniki egzaminu C2 Proficiency (CPE) są przedstawiane według skali Cambridge English. Każda osoba zdająca test otrzymuje zestawienie wyników tzw. Statement of Results. W zestawieniu wyników pokazana jest punktacja, informacja o osiągniętym poziomie w ramach każdej ze sprawności językowych, a także ocena A, B lub C. W przypadku egzaminu C2 Proficiency (CPE) wyniki prezentowane są według następującej skali:

  • 200 – 212 pkt. (ocena C) – C2,
  • 213 – 219 pkt. (ocena B) – C2
  • 220 – 230 pkt. (ocena A) – C2.

Egzamin zapewnia również wiarygodną ocenę na poziomie poniżej C2 (poziom C1) – 180 – 199 pkt.

Certyfikaty są zwykle przesyłane do centrum egzaminacyjnego w ciągu trzech miesięcy od dnia egzaminu. Wyniki online można otrzymać szybciej, poprzez rejestracje na bezpłatnej platformie Online Results Service.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów można zdać Cambridge-C2 Proficiecny (CPE)

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest C C2 Proficiency (CPE).

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając C2 Proficiency (CPE) w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?