Angielski dla dzieci

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień I

Gramatyka

 • Czasownik ‘have got’
 • Czasownik ‘to be’  twierdzenia i pytania
 • Czas Present Continuous  (verb+ing) Pytania z użyciem ‘How many’ i ‘How much’ Czasownik ‘to be’ – formy skrócone
 • Czas Present Simple
 • Pytania szczegółowe w czasie Present Continuous  (What are they doing?) Czasownik like + infinitive
 • Przyimki behind, between,in, in front of, next to, on, under
 • Pytania szczegółowe z użyciem who/what/where?
 • Konstrukcja there is/there are
 • Przymiotniki dzierżawcze my, your, his, her
 • Przedimek nieokreślony a/an
 • Użycie czasownika ‘like’ i ‘want’
 • Użycie ‘some’
 • Krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple ( Yes I do/ No, I don’t)
 • Pytania grzecznościowe
 • Can – wprowadzenie, zdania twierdzące Pozycja przymiotnika w zdaniu
 • Be (is/are) + przymiotnik
 • Was/wer

Słownictwo

 • Liczebniki główne
 • Kolory
 • Przedmioty szkolne
 • Czynności wykonywane w klasie
 • Sposoby spędzania wolnego czasu
 • Gry i zabawy w czasie wolnym
 • Nazwy przedmiotów składających się na sprzęt sportowy
 • Ulubione gry, zabawy i sposoby spędzania wolnego czasu
 • Określanie położenia przedmiotów względem siebie
 • Członkowie rodziny
 • Nazwy pokoi w domu
 • Nazwy podstawowych sprzętów domowych i mebli
 • Opisywanie rodziny i domu
 • Nazwy budynków i sklepów
 • Nazwy sklepów i produktów nich dostępnych
 • Opisywanie położenia sklepów i budynków względem siebie
 • Opisywanie sklepów i produktów nich dostępnych
 • Zawody
 • Czynności wykonywane przez pracowników różnych zawodów Opisywanie członków rodziny w odniesieniu do zawodów, jakie wykonują
 • Codzienne czynności
 • Pory dnia (morning, afternoon, evening, night)
 • Odczytywanie godziny z zegarka
 • Podstawowe czynności wykonywane w ciągu dnia
 • Nazwy produktów spożywczych i potraw
 • Podział produktów spożywczych na grupy vegetables, fruits, snacks, desserts, meat  etc)
 • Wyrażanie preferencji żywieniowych Zwierzęta
 • Zwierzęta żyjące w zoo
 • Gatunki zwierząt
 • Części ciała
 • Przymiotniki służące do opisywania zwierząt ( e.g. big, small,strong, long)
 • Słownictwo służące do nazywania czynności wykonywanych przez zwierzęta ( e.g. climb, swim, eat)? Użycie can/can’t do opisywania czynności wykonywanych przez zwierzęta
 • Nazwy miesięcy
 • Dni tygodnia
 • Pojęcie miesiąca i roku
 • Kraje i narodowości
 • Znaczenie przysłówków always, never i użycie ich w zdaniu

Stopień II

Gramatyka

 • Mówienie o czasie ‘before’, ‘after’
 • Czas Present Simple, -s, -es w 3 os. l.poj.p;
 • Pytania z what, what time
 • Czas Present Simple
 • Pytania z what
 • Użycie want + to be
 • Czas Present Simple
 • There is/There are
 • has/have to + czasownik
 • Przysłówki częstotliwości: always, usually, sometimes, never
 • can, can’t
 • Pytania  z where, what
 • Liczba mnoga rzeczowników
 • Past Simple (is/was/were)
 • what’s the weather like
 • be, like (wearing)

Słownictwo

 • Czynności dnia codziennego
 • Zawody
 • Słownictwo związane z wykonywaną pracą
 • Rodzina i jej członkowie
 • Czynności i obowiązki domowe
 • Słownictwo związane z miastem i wsią
 • Przysłówki częstotliwości
 • Słownictwo związane ze zwierzętami (nazwy zwierząt, czynności, środowisko, cechy charakterystyczne)
 • Słownictwo związane z pogodą Słownictwo związane z ubiorem
 • Pory roku
 • Dni tygodnia
 • Słownictwo związane z pięcioma zmysłami oraz związanymi z nimi częściami ciała, czasowniki opisujące poszczególne zmysły
 • Słownictwo związane z jedzeniem
 • Pochodzenie żywności
 • Słownictwo opisujące ilość i sposób występowania żywności (piece, loaf, jar itp.)

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień III

Gramatyka

 • Czas teraźniejszy – pytania i przeczenia
 • Czas przeszły – czasowniki regularne i nieregularne
 • Stopniowanie przymiotników
 • Przysłówki częstotliwości
 • like i don’t like
 • Konstrukcja: I think they’re (exciting)
 • Czasownik modalny ‘could’ wyrażający możliwość
 • Gerund
 • Stopień wyższy i najwyższy dłuższych przymiotników z użyciem more i the most
 • Wyrażenia: too, enough
 • Czas przeszły ciągły
 • Zdania podrzędne z when i while
 • Stopnie najwyższe: best, worst
 • Pytania szczegółowe
 • Czasowniki modalne ‘will’ i ‘won’t ‘do
 • Wyrażenia przewidywania
 • Konstrukcja made of + rzeczownik,
 • Czasownik modalny ‘may’ i ‘might’ do
 • Wyrażenia spekulacji
 • Konstrukcja be used + bezokolicznik do wyrażenia celu zastosowania

Słownictwo

 • Rodzina
 • Wygląd zewnętrzny
 • Wydarzenia rodzinne
 • Wyrażenie: I don’t mind
 • Rodzaje programów telewizyjnych
 • Słownictwo związane z telewizją
 • Przymiotniki
 • Przysłówki częstotliwości
 • Wyrażenie: couch potato
 • Rękodzieło artystyczne na świecie
 • Hobby
 • Materiały i narzędzia
 • Wyrażenie: hands on
 • Zakupy
 • Rodzaje sklepów
 • Produkty
 • Reklama
 • Wyrażenia: out of order, after hours
 • Słownicwto związane z podróżowaniem
 • Warunki pogodowe
 • Komunikacja
 • Technologia
 • Wyrażenia: keep in touch, check it out, thumbs up
 • Zaimki
 • Wynalazki
 • Materiały
 • Wyrażenie: bag of tricks

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień III

Gramatyka

 • Czas teraźniejszy: proste polecenia i pytania, odpowiedzi z yes/no, liczba pojedyncza i mnoga
 • Czas teraźniejszy – czasowniki be, see oraz have, zaimek in, udzielanie odpowiedzi na pytania zawierające where i who
 • Czas teraźniejszy: polecenia, rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej, zaimki dzierżawcze: my i your, przymiotniki: happy i sad
 • Czas teraźniejszy ciągły: Present Continiuous w wyrażeniu I’m wearing, rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • Czas teraźniejszy prosty: Present Simple – pytania zawierające what, rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • Czas teraźniejszy prosty: Present Simple – pytania zawierające who, zaimki he, I, she
 • Czas teraźniejszy ciągły: Present Continiuous, zaimki osobowe: I, he, she, you, przyimki: down, in, on, out, up
 • Czas teraźniejszy: Present Continuous i Present Simple w pytaniach i twierdzeniach, przymiotniki: big
 • Czas teraźniejszy: Present Continuous i Present Simple, zaimki osobowe, przyimki, liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika, pytania z what, where i who

Słownictwo

 • Kolory, liczby 1-3, przedmioty w klasie, kształt: koło, słownictwo związane z Halloween
 • Rodzina, pokoje w domu, liczby 1-4, kształt: kwadrat
 • Częsci ciała, czynności, uczucia, liczby 1-5, kolory, kształt: trójkąt, słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Ubrania, słowa związane z pogodą, kolory, kształt: prostokąt,  liczby 1-5
 • Zabawki, kolory, liczby: 1-7, wyrażenia grzecznościowe, np. you’re welcome
 • Nazwy zawodów oraz środków transportu, czasowniki: help, need, use, liczby: 1-9
 • Słownictwo związane z placem zabaw, czasowniki, np. run, slide, swing, liczby 1-10
 • Słownictwo związane ze Świętami Wielkanocnymi
 • Zwierzęta
 • Czynności, np. eating, climbing
 • Przymiotniki opisujące: big, little,
 • Dźwięki: meow, woof woof
 • Powtórzenie dotychczas poznanego słownictwa

Zajęcia 2 x w tygodniu po 45 min.

Stopień II

Gramatyka

 • This is/ It is. What’s this?
 • What colour is it?
 • I’ve got…/ How many… have you got?
 • This is
 • He has got…/ Has he got…?
 • He/ She/ It is…
 • He’s/ She’s wearing…/ What is he wears?
 • What are your favourite clothes?
 • Powtórzenie: I’ve got…
 • What’s this?
 • Let’s…
 • I can…
 • Where is he/she?
 • He/ She is in…
 • Czas Present Continuous/ Zdania twierdzące i pytające
 • Powtórzenie: What’s this?/ This is../ It’s…/
 • Do you like…?
 • Powtórzenie: I’ve got…/ He has got..
 • Pytania: What have you got?
 • Przyimki: on, in, under
 • Where is…?
 • Czas Present Simple: I want/ He wants
 • Powtórzenie: I’ve got…
 • Czas Present Continuous/ Zdania twierdzące, pytające i przeczące
 • Krótkie odpowiedzi
 • This/ That/ These/ Those
 • Powtórzenie materiału

Słownictwo

 • Słownictwo związane ze szkołą
 • Podstawowe kolory
 • Liczby 1-10
 • Liczby – powtórka
 • Członkowie rodziny
 • Alfabet – wprowadzenie
 • Części ciała
 • Kolory: pomarańczowy, fioletowy, żółty, brązowy
 • Przymiotniki służące do opisywania wyglądu
 • Ubrania
 • Kolory: różowy, biały, czarny
 • Figury geometryczne
 • Pomieszczenia w domu
 • Zwierzęta domowe
 • Powtórzenie: przymiotniki służące do opisywania wyglądu, ubrania, pomieszczenia w domu
 • Dni tygodnia
 • Jedzenie
 • Przyjęcie urodzinowe
 • Zabawki
 • Liczby 11-20
 • Powtórzenie: Kolory
 • Czas wolny
 • Sporty
 • Hobby