Angielski dla młodzieży

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień I

Gramatyka

 • Przedimek nieokreślony a/an
 • Liczba mnoga rzeczowników
 • Czasownik ‘to be’
 • Zaimki osobowe
 • Przymiotniki dzierżawcze
 • Pytania: Wh …
 • Dopełniacz;
 • Liczba mnoga rzeczowników
 • Zaimki wskazujące: this, that, these, those
 • Konstrukcja there is /there are
 • Przyimki miejsca
 • Czasownik have got
 • Czas Present Simple (3 os. l. poj.) Pytanie: How often …?
 • Zaimki osobowe i zaimki w formie dopełnienia
 • Pytanie: How often …?·
 • Wyrażenie:once / twice /  three times  a week
 • Czasownik modalny can/can’t (umiejętności)
 • Tryb rozkazujący
 • Czas Present Continuous
 • Czas Past Simple
 • Określenia czasu przyszłego
 • Konstrukcja:I like / love / hate + forma -ing
 • Konstrukcja: going to do sth

Słownictwo

 • Alfabet angielski
 • Liczebniki: 1-100
 • Kolory
 • Przedstawianie postaci
 • Kraje i narodowości
 • Dane osobowe
 • Kraje i narodowości
 • Wielka Brytania – dane
 • Przedmioty
 • Meble – opis
 • Sale lekcyjne
 • Przedmioty  w klasie
 • Opis przedmiotów i miejsc
 • Twój pokój
 • Rodzina
 • Wygląd zewnętrzny
 • Rodzinne drzewo genealogiczne
 • Określenia czasu: in the morning,at night·
 • Zegar
 • Codzienne czynności
 • Gatunki muzyczne
 • Czas wolny
 • Pomieszczenia w domu
 • Szkoła i czas wolny
 • Mieszkania i domy w Wlk. Brytanii Przymiotniki
 • Umiejętności
 • Części ciała
 • Opis zwierzęcia
 • Pieniądze angielskie
 • Opis sceny
 • Kupowanie
 • Dni tygodnia
 • Daty
 • Liczebniki porządkowe
 • Miesiące
 • Sport
 • Ubrania
 • Opis wyglądu

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień II

Gramatyka

 • Czasowniki: to be, have got, can
 • Konstrukcja: there is / there are
 • Czas Present Simple
 • Przysłówki częstotliwości
 • Pytanie: How often …?
 • Czas Present Continuous
 • Present Simple vs. Present Continuous
 • Czas Present Continuous (w przyszłości)
 • Stopniowanie przymiotników
 • Czas Past Simple – czasownik to be
 • Przysłówki
 • Czas Past Simple – czasowniki regularne i nieregularne
 • Określenia czasu używane w czasie przeszłym
 • Czas Past Continuous
 • Przyimki miejsca
 • Tryb rozkazujący
 • Czasowniki modalne: must, should”
 • Czas Future Simple
 • Konstrukcja: going to
 • I okres warunkowy”
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Pytanie: How much …? How many …?
 • Użycie: some, any
 • Przymiotniki i zaimki dzierżawcze
 • Czas Present Perfect: ever, never
 • Czasowniki regularne i nieregularne
 • Czas Present Perfect vs. Past Simple
 • Czasownik: have to
 • Czas Present Perfect: yet, already
 • Strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłym

Słownictwo

 • Określanie czasu: godziny, dni tygodnia, miesiące,
 • Kraje i narodowości
 • Ubrania, kolory
 • Części ciała
 • Zainteresowania, umiejętności
 • Programy telewizyjne
 • Przedmioty szkolne
 • Szkoła
 • Mój kraj – geografia
 • Kierunki świata
 • Liczby
 • Czas wolny – weekend
 • Plany na przyszłość
 • Umawianie się
 • Zwierzęta
 • Jedzenie i picie
 • W restauracji
 • Daty
 • Wydarzenia z przeszłości”
 • Miasto – miejsca publiczne
 • Wskazówki – podawanie drogi
 • Zasady bezpieczeństwa i zasady obowiązujące w szkole
 • Zawody
 • Zwierzęta w cyrku
 • Fantazje na temat przyszłości
 • Pogoda
 • Korzystanie z komputerów i z Internetu
 • Rozmowy na czacie
 • Transport
 • Podróżowanie
 • Obowiązki domowe
 • Gatunki filmowe

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień III

Gramatyka

 • Konstrukcja would like to
 • Czas Past Simple
 • Konstrukcja used to
 • Czasowniki modalne: should i must
 • Stopniowanie przymiotników
 • I i II okres warunkowy
 • Czasy Present Perfect i Past Simple
 • Czasy Past Simple I Past Continuous
 • Question tags
 • Will/won’t, may/might
 • Strona bierna – Present Simple i Past Simple

Słownictwo

 • Słownictwo związane z tematem: Miast – jego plusy i minusy
 • Słownictwo związane z tematem: Środki transportu
 • Daty
 • Przymiotniki opisujące cechy osobowości Słownictwo związane z tematem: Edukacja i kariera
 • Słowotwórstwo
 • Słownictwo związane z tematem: Natura i przyroda
 • Nazwy pór roku
 • Nazwy miesięcy
 • Nazwy zwierząt
 • Wymiary: długość, waga, wysokość
 • Słownictwo związane z tematem: Film
 • Słownictwo związane z tematem: Pomieszczenia w domu
 • Słownictwo związane z tematem: Sport