Angielski grupy egzaminacyjne

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut

Kurs FCE - First Certificate in English

Gramatyka

 • Powtórzenie czasów: Present Simple, Past Simple, Present Perfect
 • Tworzenie pytań
 • Czasy Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous
 • Stopniowanie przymiotników
 • Przedimki a, an, the, brak przedimka
 • Przymiotniki –ing, -ed
 • Wyrażenia z like, as, as if/though
 • Przysłówki
 • Przysłówki określające przymiotniki: really, totally itp.
 • Czasy przeszłe
 • Wyrażenia st first, then, eventually itp.
 • Przyimki
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Określanie ilości (quantifiers)
 • Czasy przyszłe
 • Mowa zależna – czasowniki używane w mowie zależnej
 • Czasowniki modalne (pewność i prawdopodobieństwo)
 • Strona bierna
 • Zdania przydawkowe
 • Okresy warunkowe
 • Forma –ing i bezokolicznik
 • Czasowniki let, make, allow
 • Konstrukcje I’m used to…, I’m getting used to…, I used to…
 • It is/There is
 • Kauzatywne have
 • So, such, too, enough, very

Słownictwo

 • Słownictwo związane z tematem: Filmy – gatunki filmowe
 • Słownictwo związane z tematem: Aktywne sposoby spędzania wolnego czasu
 • Słownictwo związane z tematem: Jedzenie, gotowanie
 • Słownictwo związane z tematem: Reklama
 • Słownictwo związane z tematem: Opis przedmiotu
 • Słownictwo związane z tematem: Zakupy i spędzanie wolnego czasu
 • Słownictwo związane z tematem: Komputery
 • Słownictwo związane z tematem:  Telefony
 • Słownictwo związane z tematem: Fotografia i media
 • Kolokacje
 • Słownictwo związane z tematem: Przyjaciele
 • Słownictwo związane z tematem: Rodzina
 • Przymiotniki określające osobowość
 • Słownictwo związane z tematem: Komunikacja
 • Słownictwo związane z tematem: Moda
 • Czasowniki frazowe
 • Słownictwo związane z tematem: Opis pokoju
 • Słownictwo związane z tematem: Wyposażenie domu
 • Słownictwo związane z tematem: Opis domu
 • Wyrażenia z wyrazem mind
 • Słownictwo związane z tematem: Edukacja
 • Słownictwo związane z tematem: Zawody
 • Słownictwo związane z tematem: Liczby i pieniądze
 • Rzeczowniki łączone za pomocą of
 • Idiomy
 • Słownictwo związane z tematem: Pogoda

Zajęcia 2x w tygodniu po 90 minut

Kurs CAE - Certificate of Advanced English

Gramatyka

 • Appearance, personality trait
 • Professions / work
 • Art / entertainment
 • Crime
 • Prepositions
 • Informal expressions
 • Abbreviations
 • Homophones
 • Phrasal verbs (off, up, mixed)
 • Idiomatic expressions
 • Collocations

Słownictwo

 • Modal verbs
 • Tenses: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, present perfect continuous, future
 • Conditionals, hypothesis
 • Passive voice
 • Relative clauses
 • Indirect speech
 • Verb patterns

Stopień III grupa A3

Gramatyka

 • Pytania o podmiot
 •  Czasy Past Simple i Past Continuous
 •  Konstrukcje Used to i would
 • Czasy Past Perfect i Past perfect Continuous
 • Czasowniki modalne should/ought to
 • Zdania podrzędne celu
 • Czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous
 • Czasowniki z dwoma dopełnieniami
 • Strona bierna
 • Wyrażenie have something done
 • Pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy
 • Czasy Future Simple i Future Perfect oraz Present Simple
  i Present Continuous do wyrażania przyszłości
 • Czasowniki modalne do wyrażania przyszłości
 • Konstrukcje: czasownik + -ing, czasownik + bezokolicznik
 • Mowa zależna, pytania zależne
 • Czasowniki modalne do opisywanie konieczności i zobowiązania
 • Czasowniki modalne do opisywanie zdolności
 • Czasowniki modalne w przeszłości
 • Czasownik get

Słownictwo

 • Słownictwo związane ze snem i stresem
 • Przymiotniki
 • Słownictwo związane z czytaniem, oszczędzaniem, przestępczością
 • Słownictwo związane z pracą, osiągnięciami, i przyjaźnią
 • Słownictwo związane z pieniędzmi, sławą i sukcesem oraz pracami domowymi
 • Słownictwo związane z podróżowaniem, samotnością, robieniem interesów i zakupów.
 • Słownictwo związane ze skojarzniami, z podróżowaniem, z zabawkami oraz ze zmianami
 • Słownictwo związane z jedzeniem, pogodą, pracą
 • Czasowniki make i do
 • Słownictwo do opisywania ludzi oraz stopnia trudności wykonywanych czynności
 • Słownictwo związane z więzieniem
 • Słownictwo związane ze ślubem.