Francuski - Best Centrum

Francuski

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 min. lub 1 x w tygodniu po 135 min.

Stopień I grupa F1

Gramatyka

 • Zaimki osobowe nie akcentowane i akcentowane
 • Rodzajniki określone, wyrażenia c’est (to jest) i ce sont (to są)
 • Odmiana czasowników s’appeler (nazywać się), apprendre (uczyć się), croire (sądzić, uważać) w czasie teraźniejszym
 • Zadawanie pytań za pomocą comment i pourquoi  oraz wyjaśnianie za pomocą pour i parce que.
 • Odmiana czasowników być i mieć oraz czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -er (pracować, grać, lubić, studiować) w czasie teraźniejszym
 • Tworzenie przeczenia (ne…pas)
 • Zaimki przymiotne dzierżawcze, tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej przymiotników
 • Rodzajniki ściągnięte
 • Rodzajniki nieokreślone i cząstkowe
 • Konstrukcja bezosobowa  il y a (jest/znajduje się/ są znajdują się);
 • Przysłówki plusieurs i beaucoup de
 • Zaimek nieokreślony on
 • Odmiana czasownika preferer (woleć) w czasie teraźniejszym
 • Wyrażenie avoir envie de (mieć ochotę)
 • Odmiana czasowników II  i III grupy : finir (kończyć), dormir ( spać); boire (pić), prendre (brać), devoir (musieć) oraz odmiana czasowników zwrotnych
 • Przysłowki ilości : beaucoup (dużo), trop (za dużo), peu (mało)
 • Przysłówki czasu : toujours (zawsze), souvent (często), quelquesfois (czasami), jamais (nigdy)
 • Tryb rozkazujący
 • Formy bezosobowe il faut (trzeba, należy)+ bezokolicznik i il est nécessaire de (jest konieczne) + bezokolicznik
 • Czas przeszły dokonany passe compose
 • Przysłówki czasu : déja (już), pas encore (jeszcze nie), jamais (nigdy);
 • Przyimki wprowadzające nazwy miejsc : en i a
 • Odmiana czasowników connaître (znać), savoir (umieć) i vouloir (chcieć)
 • Przymiotniki i zaimki rzeczowne wskazujące
 • Zaimki w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego
 • Wyrażenie avoir besoin de (potrzebować)
 • Miary, wagi i wyrażenia ilościowe
 • Zaimek przysłowny en
 • Zaimki w funkcji dopełnienia bliższego trzeciej osoby l.poj. i l.mn.
 • Zdania warunkowe: si + czas teraźniejszy
 • Czas przyszły futur proche;
 • Konstrukcje: etre en train de, etre sur le point de i venir de
 • Przeczenie ne…plus
 • Zaimki rzeczowne pytające; qui (kto), que (co)
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • Zaimki przymiotne nieokreślone le meme (taki sam), la meme (taka sama), les memes (tacy sami, takie same)
 • Zaimek względny ou (gdzie)
 • Zaimek przysłowny y

Słownictwo

 • Alfabet francuski
 • Liczebniki 1-12
 • Nazwy państw europejskich
 • Czasowniki: nazywać się, sądzić/uważać
 • Liczebniki 12-69
 • Nazwy narodowości
 • Słownictwo związane z rodziną i modelami rodziny we Francji
 • Upodobania i cechy charakteru
 • Słownictwo związane z wakacjami i sposobami spędzania wolnego czasu
 • Nazwy pór roku i miesięcy
 • Nazwy środków transportu
 • Części ciała
 • Dyscypliny sportu
 • Słownictwo związane z dobrymi i złymi nawykami
 • Nazwy zawodów, umiejętności i cech charakteru
 • Słownictwo związanez pracą i z systemem edukacyjnym we Francji
 • Liczebniki od 70 do nieskończoności
 • Słownictwo związane z cenami i pieniędzmi
 • Daty
 • Słownictwo związane z ubiorem
 • Nazwy kolorów i materiałów.
 • Słownictwo związane z żywnością (składniki, smaki, sposób przygotowania)
 • Nazwy miar i wag
 • Słownictwo zwiazane z francuskimi zwyczajami kulinarnymi
 • Słownictwo związane z podróżowaniem oraz umiejscawianiem wydarzeń w czasie i przestrzeni
 • Słownictwo dotyczce życia na wsi i w mieście
 • Słownictwo związane z usługami, administracją i handlem
 • Zwroty związane z wyrazaniem opinii i argumentacją

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 min. lub 1 x w tygodniu po 135 min.

Stopień II grupa F2

Gramatyka

 • Tryb rozkazujący
 • Tryb conditionnel présent
 • Konstrukcja avoir l’air (wydawać się, wyglądać na) + bezokolicznik
 • Konstrukcja si on (a gdybyśmy tak) + imparfait
 • Konstrukcja ça te dit de (odpowiada ci , co powiesz na) + bezokolicznik
 • Przyimki i wyrażenia przyimkowe określające usytułowanie miejsca
 • Czasy przeszłe imparfait i passé composé
 • Konstrukcja etre en train de + imparfait
 • Czas przyszły futur simple
 • Zaimki względne qui i que
 • Zdania warunkowe: si + présent + impératif  i si + présent +futur
 • Czasowniki zwrotne passywne
 • Konstrukcje: etre facile a/ utile pour, servir a , permettre de
 • Zdania warunkowe : si + imparfait + conditionnel
 • Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego
 • Konstrukcja manquer de(brakować) + rzeczownik
 • Tryb subjonctif présent
 • Zaimek względny dont\
 • Czas przeszły plus-que-parfait
 • Strona bierna
 • Czas przeszły passé simple
 • Konstrukcje: pour que + subjonctif i afin de + infinitif
 • Imiesłów przysłówkowy gérondif
 • Konstrukcje: il y a … que, ça fait … que, depuis que
 • Tryb subjonctif po czasownikach wyrażających pragnienie lub wolę

Słownictwo

 • Słownictwo związane z opisem mieszkania i orientacją w przestrzeni
 • Słownictwo związane z wyrażaniem uczuć i wrażeń
 • Sposoby bycia, przyzwyczajenia i cechy charakteru
 • Słownictwo związane ze spędzaniem wolnego czasu
 • Nazwy dni tygodnia i pór dnia
 • Słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego
 • Ubiory (materiały i kolory);
 • Znaczniki czasu (wczoraj wieczorem, tydzień temu …)
 • Kształty i materiały
 • Słownictwo związane z przedmiotami codziennego użytku
 • Słownictwo związane z pracą i rozmową kwalifikacyjną
 • Cechy osobowości
 • Słownictwo dotyczące telewizji i programów telewizyjnych
 • Wyrażenia potrzebne do formułowania swojej opinii i argumentowania
 • Słownictwo dotyczące histori Francji
 • Słownictwo związane z komiksami
 • Znaczniki czasu (nazajutrz, tego dnia, nagle…).
 • Słownictwo związane z bajkami
 • Zwroty służące do wprowadzania przyczyny, celu lub konsekwencji
 • Wyrażenia służące do odpowiadania  na pytania inczej niż przez tak lub nie (rzeczywiście, absolutnie, oczywiście …)
 • Słownictwo związane z historią i geografią Francji oraz z frankofonią

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut lub 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień III grupa F3

Gramatyka

 • Czas przeszły imparfait, passé composé – zestawienie.
 • Sukcesja wydarzeń – zwroty avant i apres
 • Zaimki względne “Qui”, “Que”. Czas Futur Simple
 • Zaimki dopelnienia bliższego
 • Zaimki dopelnienia dalszego
 • Zaimki przysłówkowe “en”, “y”
 • II okres warunkowy
 • Porównanie – stopniowanie
 • Tryb subjonctif
 • Zaimek wzgledny “dont”
 • Plus-que-parfait – czas zaprzeszły
 • Passé composé
 • Imparfait
 • Strona bierna
 • Czas literacki – passé simple
 • Gérondif – imiesłów
 • Subjonctif
 • Subjonctif po wyrażeniach oznaczających preferencję
 • Ćwiczenia powtórkowe

Słownictwo

 • Opowiadanie wydarzeń w czasach przeszłych
 • Opis osoby, miejsca, okoliczności zdarzenia
 • Nazywanie i opisywanie przedmiotów
 • Opis funkcjonowania, opis wyglądu, opis przeznaczenia
 • Wady i zalety
 • Opis osobowości
 • Test osobowości
 • Złote zasady – rozmowa kwalifikacyjna
 • Zawody a charakter
 • Wyrażenie własnego punktu widzenia, jego obrona
 • Argumentowanie
 • Zabieranie głosu
 • Opisywanie wydarzeń z przeszłości, opis okoliczności wydarzeń
 • Wyrażanie czasu, powodu, przyczyny, konsekwencji poprzez opowiadanie historii
 • Zadawanie pytań, odpowiadanie
 • Sprawdzenie wiedzy na temat Francji oraz języka francuskiego
 • Wyrażanie własnych pragnień, chęci
 • Ćwiczenia powtórkowe

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut

Stopień DELF - grupa DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française

Gramatyka

 • Czas przeszły imparfait, passé composé – zestawienie. Sukcesja wydarzeń – zwroty avant i apres.
 • Zaimki względne “Qui”, “Que”. Czas Futur Simple
 • Zaimki dopelnienia bliższego. Zaimki dopelnienia dalszego.
 • Zaimki przysłówkowe “en”, “y”.  II okres warunkowy.
 • Porównanie – stopniowanie.
 • Tryb subjonctif. Zaimek wzgledny “dont”.
 • Plus-que-parfait – czas zaprzeszły. Passé composé. Imparfait.
 • Strona bierna.Czas literacki – passé simple. Gérondif – imiesłów.
 • Subjonctif.
 • Subjonctif po wyrażeniach oznaczających preferencję.
 • Ćwiczenia powtórkowe
 • TESTY przygotowujące do egzaminu

Słownictwo

 • Opowiadanie wydarzeń w czasach przeszłych.
 • Opis osoby, miejsca, okoliczności zdarzenia.
 • Nazywanie i opisywanie przedmiotów,
 • Opis funkcjonowania, opis wyglądu, opis przeznaczenia.
 • Wady i zalety.
 • Opis osobowości.
 • Test osobowości.
 • Złote zasady – rozmowa kwalifikacyjna.
 • Zawody a charakter.
 • Wyrażenie własnego punktu widzenia, jego obrona.
 • Argumentowanie. Zabieranie głosu.
 • Opisywanie wydarzeń z przeszłości, opis okoliczności wydarzeń.
 • Wyrażanie czasu, powodu, przyczyny, konsekwencji poprzez opowiadanie historii.
 • Zadawanie pytań, odpowidanie.
 • Sprawdzenie wiedzy na temat Francji oraz języka francuskiego.
 • Wyrażanie własnych pragnień, chęci.
 • Ćwiczenia powtórkowe
 • TESTY przygotowujące do egzaminu

Zajęcia 2 x w tygodniu po 45 min.

Stopień II

Gramatyka

 • This is/ It is. What’s this?
 • What colour is it?
 • I’ve got…/ How many… have you got?
 • This is
 • He has got…/ Has he got…?
 • He/ She/ It is…
 • He’s/ She’s wearing…/ What is he wears?
 • What are your favourite clothes?
 • Powtórzenie: I’ve got…
 • What’s this?
 • Let’s…
 • I can…
 • Where is he/she?
 • He/ She is in…
 • Czas Present Continuous/ Zdania twierdzące i pytające
 • Powtórzenie: What’s this?/ This is../ It’s…/
 • Do you like…?
 • Powtórzenie: I’ve got…/ He has got..
 • Pytania: What have you got?
 • Przyimki: on, in, under
 • Where is…?
 • Czas Present Simple: I want/ He wants
 • Powtórzenie: I’ve got…
 • Czas Present Continuous/ Zdania twierdzące, pytające i przeczące
 • Krótkie odpowiedzi
 • This/ That/ These/ Those
 • Powtórzenie materiału

Słownictwo

 • Słownictwo związane ze szkołą
 • Podstawowe kolory
 • Liczby 1-10
 • Liczby – powtórka
 • Członkowie rodziny
 • Alfabet – wprowadzenie
 • Części ciała
 • Kolory: pomarańczowy, fioletowy, żółty, brązowy
 • Przymiotniki służące do opisywania wyglądu
 • Ubrania
 • Kolory: różowy, biały, czarny
 • Figury geometryczne
 • Pomieszczenia w domu
 • Zwierzęta domowe
 • Powtórzenie: przymiotniki służące do opisywania wyglądu, ubrania, pomieszczenia w domu
 • Dni tygodnia
 • Jedzenie
 • Przyjęcie urodzinowe
 • Zabawki
 • Liczby 11-20
 • Powtórzenie: Kolory
 • Czas wolny
 • Sporty
 • Hobby