Niemiecki dla młodzieży

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień I

Gramatyka

 • Zdania pytające i oznajmujące
 • Partykuły pytajne wer? wie? wo? woher?
 • Czasowniki regularne w czasie teraźniejszym (Praesens)
 • Zaimki osobowe w mianowniku
 • Liczebniki 1-20
 • Zdania pytające
 • Rodzajnik określony (der,die,das) w mianowniku
  Liczebniki 20-1000
 • Zaimek dzierżawczy mein, dein w mianowniku
 • Czasownik haben w czasie teraźniejszym
 • Szyk przestawny
 • Konstrukcja es gibt
 • Dopełniacz od imion własnyc
 • Rodzajnik określony w bierniku
 • Odmiana czasownika sein w czasie teraźniejszym
 • Pytania z zaimkami wer? wen? was?
 • Rodzajniki nieokreślone w mianowniku i bierniku
 • Liczba mnoga rzeczowników
 • Zaimek nieosobowy es
 • Partykuły pytajne wie viel? wie viele?
 • Czasowniki modalne: moegen, wollen, muessen
 • Negacja nicht i kein
 • Czasownik wissen
 • Czasowniki modalne: sollen, koennen, duerfen
 • Czas przyszly Futur I: czasownik werden
 • Partykuły aber, denn, doch, ja
 • Czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski w temacie
 • Zaimki osobowe w bierniku
 • Dopełnienie w bierniku
 • Tryb rozkazujący

Słownictwo

 • Alfabet
 • Niemieckie imiona
 • Pozdrowienia i pożegnania
 • Przedstawianie postaci
 • Rodzina
 • Cechy charakteru
 • Dni tygodnia
 • Określanie czasu
 • Wyrażanie opinii
 • Codzienne aktywności
 • Sposoby spędzania czasu wolnego
 • Niemieckie miasta
 • Przybory szkolne, przedmioty lekcyjne, codzienny tok zajęć
 • Podstawowe informacje geograficzne dotyczące Niemiec
 • Pogoda
 • Pory roku i miesiące
 • Kraje europejskie
 • Produkty spożywcze, potrawy, napoje, nawyki żywieniowe
 • Zakupy
 • Części garderoby
 • Kolory
 • Cechy przedmiotów
 • Urodziny
 • Daty
 • Codzienne czynności
 • Nazwy pomieszczeń i meble
 • Podstawowe informacje o Austrii

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 min.

Stopień II

Gramatyka

 • Czasowniki modalne: moegen, moechten, muessen, wollen
 • Przeczenia z nicht, kein, nein
 • Odmiana czasownika wissan w czasie teraźniejszym
 • Czasowniki modalne: duerfen, koennen, sollen
 • Czas przyszły : Futur I
 • Partykuły : aber, denn, doch i ja
 • Liczebniki porządkowe
 • Odmiana czasowników nieregularnych ze zmianą samogłoski w temacie w czasie teraźniejszym
 • Zaimki osobowe w bierniku
 • Formy trybu rozkazującego
 • Czasowniki rozdzielnie złożone
 • Przyimki z biernikiem
 • Rodzajnik określony , nieokreślony
 • Zaimek dzierżawczy w celowniku
 • Czasownik z dopełnieniem w celowniku
 • Przyimki z celownikiem
 • Powtórka i utrwalenia poznanych zagadnień gramatycznych

Słownictwo

 • Hobby, zainteresowania, spędzanie czasu wolnego
 • Języki europejskie
 • Upodobania czytelnicze
 • Czas zegarkowy, rozkład dnia, pory dnia
 • Pogoda
 • Miesiące, pory roku
 • Części ciała
 • Choroba, lekarstwa
 • Znaki nakazu i zakazu
 • Wydarzenia z przeszłości
 • Opis rzeczy i osób
 • Atrakcje turystyczne w krajach niemieckojęzycznych
 • Jedzenie i picie
 • Jak Ci się to podoba?
 • Urodziny i święta
 • Sport
 • Gry, zabawy  i  ćwiczenia utrwalające poznany materiał
 • Zwroty grzecznościowe, życzenia