Niemiecki grupy egzaminacyjne

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 min.

Kurs ZD - Zertifikat Deutsch

Gramatyka

 • Powtórzenie struktur poszczególnych czasów:  Präsens, Futur I, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt
 • Zdania poboczne ze spójnikami wenn i als
 • Przyimki lokalne występujące z celownikiem i biernikiem
 • Przysłówki, np. : da, hinten, ?berallhin itd
 • Zdania poboczne ze spójnikiem dass
 • Zdania z bezokolicznikiem z „zu”
 • Stopniowanie przymiotników
 • Zdanie okolicznikowe przyczyny
 • Zdanie przyzwalające
 • Zdanie okolicznikowe celu
 • Zdanie skutkowe
 • Zdanie warunkowe
 • Czasowniki modalne
 • Tryb rozkazujący
 • Strona bierna
 • Tryb przypuszczający
 • Konjunktiv II: marzenia, życzenia, przypuszczenia
 • Zakres struktur leksykalnych i gramatycznych z rozdziałów 1-4

Słownictwo

 • Styl życia
 • Sposoby spędzania czasu wolnego: sporty ekstremalne
 • Religia, element stylu życia człowieka
 • Punkty zwrotne w życiu człowieka: wesele, matura, śmierć bliskiej osoby itd.
 • Ryzyko w życiu człowieka
 • Nowoczesne środki komunikacji: telewizja, telefon komórkowy, internet
 • Reklama
 • Niemcy: symbole kraju i cechy charakteryzujące jego mieszkańców
 • Opis wad i zalet
 • Zwierze najlepszym przyjacielem człowieka
 • Święta i dni wolne, zwyczaje świąteczne: Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne i inne
 • Zagadnienie „czas”,
 • Przysłowia, zwroty i wyrażenia związane z pojęciem „czas”
 • Mobilność w dzisiejszym świecie
 • Zawody
 • Spojrzenie wstecz na wiek 20
 • Historia Niemiec- prognozy na przyszłość

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 min.

Kurs ZG - Zertifikat Goethe B2

Gramatyka

 • Powtórzenie: zdania poboczne z “damit” i “um…….zu + bezokol.”
 • Tryb przypuszczający
 • KonjunktivII
 • Powtórzenie: zdania z “dass”, “so…dass”
 • Dopełniacz po czasownikach i przyimkach
 • brauchen – jako modalny
 • Powtórzenie: przysłówek zaimkowy dafuer, darum, damit
 • Zaimek pytający wofuer, worum, womit….
 • Powtórzenie: przymiotnik w dopełniaczu
 • Konjunktiv I – mowa zależna
 • Powtórzenie: strona bierna
 • Powtórzenie: spójniki, końcówki przymiotników przy rodzajniku określonym i nieokreślonym
 • Powtórzenie: rekcja czasownika
 • Zdania bezokolicznikowe z zu
 • Powtórzenie: czasowniki mocne/ nieregularne
 • Utrwalenie

Słownictwo

 • Słownictwo związane ze zdrowiem: zdrowie/choroby, metody przciwdziałania, nałogi, klonowanie
 • Miasto-wieś: zanieczyszczenie powietrza, tempo życia
 • Pieniądze w naszym zyciu, kredyty, standard życiowy
 • Usługi, obejście z klientem, reklamacje, wynajem, rezerwacje, zgłoszenia
 • Typowe cechy danego państwa i jego mieszkańców: stereotypy
 • Partnerstwo, rodzina, modele rodziny
 • Zwierzęta w naszym życiu
 • Rola sportu
 • Ochrona środowiska
 • Wiarygodnośc mediów
 • Nauka języków obcych
 • Wygląd i charakter
 • Zdolności
 • Jesień życia, domy starców, styl życia w starości
 • Książki i filmy
 • Utrwalenie

Zajęcia 2 x w tygodniu po 75 min.

Kurs FIT - Fit in Deutsch

Gramatyka

 • Informowanie o problemach i trudnościach
 • Podróżowanie:  środki transportu i informacja turystyczna
 • Wyrażanie prośby o pomoc
 • Sport, popularne dyscypliny sportowe-
 • Pytanie o pozwolenie
 • Odmawianie i podanie przyczyny odmowy
 • Wyrażanie żalu
 • Udzielanie informacji na temat zdrowego trybu życia
 • Osoby niepełnosprawne – uczeń wymienia problemy ludzi niepełnosprawnych
 • Opowiadanie o wydarzeniach przeszłych z własnego życia
 • Przedstawianie życiorysu swojego i innych
 • Znani twórcy i ludzie kultury
 • Państwo i społeczeństwo: konflikty, wydarzenia w świecie
 • Nazwy części ciała
 • Higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia
 • Człowiek: uczucia i emocje
 • Życie rodzinne i towarzyskie: styl życia\
 • Wypadki na drodze – po wypadku drogowym
 • Podróżowanie i turystyka: baza noclegowa, zwiedzanie, sposoby spędzania wakacji
 • Świat przyrody: klimat
 • Spędzanie czasu wolnego

Słownictwo

 • Czasowniki modalne: müssen i können
 • Odmiana czasowników nieregularnych
 • Zdania podrzędne ze spójnikiem: weil
 • Czasowniki modalne
 • Rozdział 12 – So hat das neue Jahrtausend begonnen
 • Czas przeszły Perfekt
 • Liczebniki porządkowe, zapisywanie daty
 • Okoliczniki czasu – czas przeszły Perfekt
 • Czasowniki sein i haben w czasie Präteritum
 • Zaimki osobowe w celowniku
 • Tryb rozkazujący – bezokolicznik z zu
 • Zaimki zwrotne w bierniku i celowniku
 • Przyimek seit
 • Rozdział 14 – Ein Unfall
 • Przyimki lokalne występujące z celownikiem i biernikiem
 • Określenia miejsca
 • Zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem wenn
 • Zdania podrzędne ze spójnikiem dass