Polski dla obcokrajowców

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I (A1) - grupa PL1

Gramatyka

 • Alfabet
 • Czasowniki „być”, „mieć”, „mieszkać”.
 • Zaimki osobowe.
 • Koniugacja czasowników.
 • Mianownik rzeczowników i przymiotników.
 • Rodzaj rzeczownika.
 • Zaimki dzierżawcze.
 • Liczebniki do 1000.
 • Wyrażenia: interesować się + narzędnik.
 • Narzędnik liczby pojedynczej.
 • Biernik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników.
 • Wyrażenia: lubić + biernik, lubić + bezokolicznik.
 • Przymiotniki odrzeczownikowe.
 • Czasowniki „jeść”, „pić”, „woleć”.
 • Mianownik i biernik liczby mnogiej rzeczowników niemęskoosobowych
 • Negacja: dopełniacz liczby pojedynczej
 • Liczebniki porządkowe
 • Czas przeszły.

Słownictwo

 • Podstawowe zwroty
 • Powitania, pożegnania, przedstawianie się.
 • Nawiązywanie kontaktu.
 • Pytanie i wyrażanie samopoczucia.
 • Nazwy przedmiotów codziennego użytku.
 • Kolory.
 • Liczebniki do 1000.
 • Prezentacja siebie i innych. Opis osoby.
 • Narodowości, zawody.
 • Czasowniki opisujące hobby.
 • Zainteresowania, sport.
 • Wyrażanie posiadania.
 • Zakupy. Posiłki. Jedzenie.
 • Nazwy sklepów i punktów usługowych.
 • Wyrażanie preferencji .
 • Rodzina i stosunki osobiste.
 • Rutyna dnia codziennego: pory dnia, godziny, nazwy dni tygodnia.
 • Przysłówki określające częstotliwość.

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I+ (A1+/A2) - grupa PL1+

Gramatyka

 • Czasowniki: iść/ chodzić, jechać/ jeździć.
 • Miejscownik przymiotników i rzeczowników, wyrażenia przyimkowe z do,

  u, na nad, w

 • Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników
 • Zaimki osobowe w dopełniaczu
 • Podoba mi się – celownik zaimków osobowych; dopełniacz liczby mnogiej

  w określaniu ilości; powtórzenie biernika nosić, mieć na sobie

 • Czas przeszły; odmiana w czasie przeszłym czasowników iść, móc, jeść
 • Czas przyszły złożony
 • Aspekt w czasie przeszłym
 • Aspekt w czasie przyszłym
 • Stopniowanie przymiotników
 • Stopniowanie przysłówków
 • Tryb przypuszczający

Słownictwo

 • Środki komunikacji.
 • Nazwy obiektów w mieście, nazwy zabytków
 • Pytanie i wskazywanie drogi.
 • Nazwy miar i ilości
 • Nazwy ubrań, kolorów
 • Idiomy związane z kolorami
 • Nazwy miesięcy, pory roku
 • Nazwy zjawisk atmosferycznych
 • Plany na przyszłość
 • Położenie geopolityczne Polski; nazwy kierunków świata
 • Urlop. Podróże. Atrakcje turystyczne Polski.
 • Urządzanie i wyposażanie mieszkania
 • Wynajmowanie mieszkania
 • Wygląd zewnętrzny. Nazwy części ciała
 • Idiomy związane z częściami ciała
 • Zdrowie. Nazwy objawów choroby
 • Wymiana informacji. Prośby. Reklamacje.

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień III (A2+/B1) - grupa PL3

Gramatyka

 • Mianownik rzeczowników i przymiotników w liczbie pojedynczej. Rodzaj rzeczownika
 • Mianownik rzeczowników i przymiotników w liczbie mnogiej. Rodzaj

  niemęskoosobowy i męskoosobowy.

 • Szyk w zdaniu.
 • Dopełniacz rzeczowników i przymiotników w liczbie pojedynczej i
 • Liczebniki.
 • Przyimki.
 • Celownik rzeczowników i przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

  Zaimki osobowe w celowniku.

 • Biernik rzeczowników i przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

  Zaimki osobowe w bierniku.

 • Narzędnik i miejscownik rzeczowników i przymiotników w liczbie

  pojedynczej i mnogiej.

 • Czasowniki ruchu.
 • Wołacz rzeczowników i przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Słownictwo

 • Nazywanie przedmiotów i obiektów codziennego użytku.
 • Nazwy zawodów (formy męskie i żeńskie).
 • Miasto, ulica, zabytki, obiekty w mieście. Środki transportu.
 • Pytanie o drogę, wskazywanie drogi.
 • Podróże. Narodowości.
 • Nazywanie znanych Polaków i znanych Polek.
 • Cechy charakteru. Opis osoby.
 • Zainteresowania. Marzenia.
 • Nazwy potraw i produktów spożywczych
 • Określanie preferencji w sprawie wyboru diety. Kuchnia regionalna.

  Zasady zachowania się przy stole.

 • Atrakcje Polski. Polska przyroda.
 • Określanie położenia.
 • Opowiadanie o powodach uczenia się języka polskiego.
 • Czas wolny, spędzanie czasu wolnego.
 • Święta w Polsce. Obchodzenie świąt, tradycje świąteczne
 • Wypisywanie kartek z życzeniami. Wypisywanie pocztówek.
 • Składanie życzeń. Wręczanie prezentów. Mówienie komplementów.
 • Opowiadanie o zainteresowania i pracy. Pisanie e-maila. Plany
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Zwroty do adresata. Korespondencja.