Szkoła

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Angielski grupy egzaminacyjne

Kurs KET - Key English Test

Zajęcia 2 x w tygodniu po 75 minut
GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Alfabet
 • Present Simple
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, much, many, some, any
 • Present Simple z przysłówkami częstotliwości
 • Past Simple
 • Spójniki w zdaniach
 • Kolokacje z make, do, take, spend
 • Stopień wyższy i najwyższy przymiotników
 • Present Simple i porównanie go z Present Continuous
 • Czasowniki modalne
 • Question tags
 • going to, will - czasy przyszłe
 • Strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłym
 • Kolejność wyrazów w pytaniach
 • Czasowniki z końcówką -ing oraz ich użycie
 • Zaimki
 • Miejsce przymiotników w zdaniu
 • Rather than
 • Porównania: as… as
 • Wyrażenia enough oraz too
 • Present Perfect - just, yet i porównanie go z Past Simple
 • Czasowniki modalne
 • Bezokoliczniki
 • Wyrażanie celu
 • Kolokacje z get, make, see, watch
 • Przyjaciele
 • Przymiotniki opisujące uczucia
 • Rzeczy posiadane na własność
 • Zakupy, rodzaje sklepów i produktów
 • Jedzenie, napoje
 • Daty, święta
 • Narodowości i kraje
 • Zwierzęta
 • Czas wolny
 • Przymiotniki opisowe
 • Ubrania i przymiotniki opisujące wygląd
 • Filmy i muzyka
 • Podróże, przestrzeń kosmiczna
 • Meble, materiały, budynki,
 • Przeciwieństwa
 • Sporty, sprzęt sportowy, kondycja
 • Rodzina
 • Pogoda
 • Przedmioty w szkole, edukacja
 • Praca, zawody
 • Środki transportu, wskazówki w mieście
 • Komputery, technika

 

Kurs PET Preliminary English Test
zajęcia 2x w tygodniu po 90 minut.

GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Przypomnienie czasu Simple Present (w tym dla czasownika "być")
 • Przysłówki częstotliwości
 • Przedimki nieokreślone
 • Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous
 • Użycie czasu Present Continuous w odniesieniu do przyszłości
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Czas Past Simple
 • Rozróżnienie przymiotników zakończonych na -ed i -ing
 • Stopień wyższy przymiotników
 • Czas Present Perfect Simple z wyrażeniami "already" i "yet"
 • Porównanie czasów Past Simple i Present Perfect
 • Używanie wyrażeń "for" i "since"
 • Stopień najwyższy przymiotnika
 • Tworzenie strony biernej dla czasu Present Simple
 • Użycie czasu Past Continuous i porównanie go z czasem Simple Past
 • Sposoby wyrażania prawdopodobieństwa i możliwości ("could", "might", itp.)
 • Użycie wyrażenia "used to"
 • Ustalanie kolejności przymiotników w zdaniu
 • Wyrażenia "have to", "don't have to", "must" i "mustn't"
 • Stosowanie "going to" i "will" podczas mówienia o przyszłości
 • Wprowadzenie i użycie czasu Past Perfect
 • Rozróżnienie na czasowniki po których występuje "to" lub "ing"
 • Spójniki w języku angielskim
 • Przymiotniki i przysłówki dzierżawcze
 • Teoria i użycie mowy zależnej
 • Zdania wprowadzane za pomocą "which", "who", "where", itp.
 • Strona bierna dla czasu Past Simple i czasów przyszłych
 • Powtórzenie zakresu gramatyki wymaganego przy zdawaniu egzaminu PET
 • Używanie wyrażenia "a kind of"
 • Słownictwo związane ze sportem, osobowością i zainteresowaniami
 • Opisywanie różnych zawodów i związanych z nimi cech charakteru
 • Słownictwo związane z różnymi rodzajami rozrywki
 • Wyrażenia związane z transportem,
 • Nazwy przedmiotów szkolnych i podawanie kierunku
 • Używanie słownictwa związanego z festiwalami, świętami i innego typu imprezami
 • Nazewnictwo części ciała i nazwy chorób
 • Nazwy krajów i narodowości
 • Podawanie dużych liczebników,
 • Opisywanie pomieszczeń i budynków, nazwy mebli.
 • Słownictwo związane z modą i ubraniami
 • Czasowniki frazalne z "get",
 • Opisywanie pogody i klimatu
 • Zwroty pomocne przy określaniu czasu.
 • Wyrażenia związane z tematem filmów i kina
 • Nazwy członków bliższej i dalszej rodziny
 • Słownictwo dotyczące muzyki
 • Wyrażenia używane podczas rozmowy telefoniczne
 • Opisywanie wyglądu obiektów i miejsc
 • Słownictwo związane z posiadaniem i wydawaniem pieniędzy
 • Powtórzenie dotychczas poznanego słownictwa.

 

Kurs Pre-FCE 2 letni kurs przygotowawczy do egzaminu FCE

zajęcia 2x w tygodniu po 90 minut.

 

GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Tworzenie czasów: Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous
 • Tworzenie Pytań.
 • Stopniowanie przymiotników.
 • Przedimek : a, an, the , - 
 • Wyrażenia z : like, as, as if/though
 • Przysłówki
 • Przysłówki określające przymiotniki (really, totally etc.); czasy przeszłe 
 • Przyimki
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Określanie ilości
 • Czasy przyszłe
 • Mowa zależna - czasowniki uzywane w mowie zależnej
 • Czasowniki modalne - certainty and possibility
 • Strona bierna
 • Zdania względne
 • Okresy warunkowe
 • Filmy – gatunki filmowe
 • Ankieta na temat najpopularniejszych filmów
 • Reality TV - słownictwo z czytanki 'Rozrywka'
 • Niezwykły sposób podróżowania - słownictwo z czytanki
 • Ryzyko - dlaczego je lubimy?
 • Aktywne spędzanie czasu - słownictwo z czytanki
 • Dziwna opowieść - słownictwo z czytanki
 • Używanie słownika
 • Wyrażenia: at, first, then, eventually, etc. 
 • Jedzienie, gotownia, spożywanie insektów - słownictwo z czytanki
 • Częsci ciała, zdrowie
 • Nowa gra komputerowa - słownictwo z czytanki
 • Reklama, społeczeństwo konsumpcyjne
 • Produkty markowe
 • Opis i prezentacja przedmiotu
 • Zakupy
 • Czas wolny
 • Komputery, aparaty fotograficzne, telefony, fotografia i media, słownictwo z czytanki
 • Komunikowanie się z innymi
 • Telefony komórkowe - słownictwo z czytanki
 • Rzeczowniki o znaczeniu ogólnym
 • Najstarsza kartka pocztowa
 • Dokąd zmierza nauka  - słownictwo z czytanek
 • Kolokacje
 • Biblioteka - słowictwo z czytanki

 

Kurs FCE First Certificate in English
zajęcia 2x w tygodniu po 90 minut.

GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Powtórzenie czasów: Present Simple, Past Simple, Present Perfect
 • Tworzenie pytań
 • Czasy Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous
 • Stopniowanie przymiotników
 • Przedimki a, an, the, brak przedimka
 • Przymiotniki –ing, -ed
 • Wyrażenia z like, as, as if/though
 • Przysłówki 
 • Przysłówki określające przymiotniki: really, totally itp.
 • Czasy przeszłe
 • Wyrażenia st first, then, eventually itp.
 • Przyimki
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Określanie ilości (quantifiers)
 • Czasy przyszłe
 • Mowa zależna – czasowniki używane w mowie zależnej
 • Czasowniki modalne (pewność i prawdopodobieństwo)
 • Strona bierna
 • Zdania przydawkowe
 • Okresy warunkowe
 • Forma –ing i bezokolicznik
 • Czasowniki let, make, allow
 • Konstrukcje I’m used to..., I’m getting used to..., I used to…
 • It is/There is
 • Kauzatywne have
 • So, such, too, enough, very
 • Słownictwo związane z tematem: Filmy – gatunki filmowe
 • Słownictwo związane z tematem: Aktywne sposoby spędzania wolnego czasu
 • Słownictwo związane z tematem: Jedzenie, gotowanie
 • Słownictwo związane z tematem: Reklama
 • Słownictwo związane z tematem: Opis przedmiotu
 • Słownictwo związane z tematem: Zakupy i spędzanie wolnego czasu 
 • Słownictwo związane z tematem: Komputery
 • Słownictwo związane z tematem:  Telefony
 • Słownictwo związane z tematem: Fotografia i media
 • Kolokacje
 • Słownictwo związane z tematem: Przyjaciele
 • Słownictwo związane z tematem: Rodzina
 • Przymiotniki określające osobowość
 • Słownictwo związane z tematem: Komunikacja
 • Słownictwo związane z tematem: Moda
 • Czasowniki frazowe
 • Słownictwo związane z tematem: Opis pokoju
 • Słownictwo związane z tematem: Wyposażenie domu
 • Słownictwo związane z tematem: Opis domu
 • Wyrażenia z wyrazem mind
 • Słownictwo związane z tematem: Edukacja
 • Słownictwo związane z tematem: Zawody
 • Słownictwo związane z tematem: Liczby i pieniądze
 • Rzeczowniki łączone za pomocą of
 • Idiomy
 • Słownictwo związane z tematem: Pogoda

 

Kurs CAE Certificate of Advanced English
zajęcia 2x w tygodniu po 90 minut.;      

GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Appearance, personality trait
 • Professions / work
 • Art / entertainment
 • Crime
 • Prepositions
 • Informal expressions
 • Abbreviations
 • Homophones
 • Phrasal verbs (off, up, mixed) 
 • Idiomatic expressions
 • Collocations
 • Modal verbs
 • Tenses: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, present perfect continuous, future
 • Conditionals, hypothesis
 • Passive voice
 • Relative clauses
 • Indirect speech
 • Verb patterns
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij