Szkoła

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Angielski dla dorosłych

STOPIEŃ I grupa A1 11

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut
GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Zaimki osobowe;
 • Czasownik 'to be';
 • Dopełniacz saksoński;
 • Przymiotniki dzierżawcze;
 • Pytania ogólne z 'to be';
 • Przedimek nieokreślony 'a/an';
 • Czasownik 'to be' – forma przecząca
  Czas 'Present Simple' – zdania twierdzące i pytania;
 • Zaimki wskazujące 'this, that, these, those';
 • Liczba mnoga rzeczowników
  Czas 'Present Simple' – zdania przeczące;
 • Czasownik modalny – 'can/can't';
 • Konstrukcja 'let's...'
  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
 • Pytania 'How much / How many...?'
 • Użycie 'a/ an/ some/any'
 • Zaimki w formie dopełnienia
 • Wyrażenie 'would like'
  Konstrukcja 'there is / there are'
 • Czasownik 'have got'
 • Użycie przysłówków 'very, quite, really'
  Czas 'Past Simple' – 'to be',czasowniki regularne, pytania i krótkie odpowiedzi, formy przeczące
  Zaimek 'one / ones'         
 • Zaimki i przymiotniki dzierżawcze
 • Czas 'Past Simple' – czasowniki nieregularne
  Czas 'Present Simple'
 • Przysłówki częstotliwości
 • Czas 'Present Continuous'
 • Przysłówki sposobu
  Stopień wyższy i najwyższy przymiotników
 • Konstrukcja 'prefer+noun / -ing form'
 • czas 'Future Simple' – spontaniczne decyzje, oferty
 • Alfabet,
 • Liczebniki 1-100
 • Kraje i narodowości
 • Rodzina
 • Zawody
  Dni wolne od pracY, wakacje
  Czasowniki/czynnoścI
 • Przedmioty codziennego użytku
 • Kolory, przymiotniki
  Czas wolny – czynności
 • Dni tygodnia, nazwy miesięcy
 • Dyscypliny sportu, gry,wyrażenia 'do, go, play + sport'  
 • Wiadomości tekstowe
 • Duże liczby, liczebniki porządkowe
 • Sugestie i prośby
 • Rozmowa telefoniczna
  Żywność i napoje
 • Przymiotniki opisujące stan fizyczny i emocjonalny   
 • Karty dań, ceny
  Meble i wyposażenie
 • Rzeczy osobiste, ubrania
 • Domy/mieszkania
 • Przymiotniki opisujące miejsca
  Nazwy budynków
 • Przyimki miejsca
 • Środki transportu
  Przymiotniki opisujące osoby
 • Opis wydarzenia
 • Czasowniki złożone
 • Czynności
 • Nazwy pomieszczeń w domu
 • Pogoda
 • Zdrowie
 • Media,Filmy,Sztuka

 

STOPIEŃ I grupa A1

Zajęcia 1 x w tygodniu po 135 minut
GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Odmiana czasownika "być"
 • Przymiotniki dzierżawcze oraz dopełniacz saksoński
 • Tworzenie czasu Present Simple
 • Przedimki nieokreślone "a/an"
 • Użycie czasownika "have got"
 • Tworzenie i używanie rzeczowników odczasownikowych
 • Tworzenie czasu Present Continuous
 • Używanie wyrażeń "there is/there are
 • Przysłówki częstotliwości
 • Przyimki miejsca
 • Używanie czasownika "can" podczas wyrażania umiejętności
 • Czas przeszły prosty dla czasownika "być"
 • Czas Past Simple dla czasowników regularnych i nieregularnych
 • Tworzenie pytań z wyrażeniami typu "jak długi/jak szeroki/jak wysoki" 
 • Użycie wyrażenia "going to" w odniesieniu do planów
 • Przyimki związane z poruszaniem się i z czasem
 • Wybrane spójniki
 • Stopień wyższy i najwyższy przymiotników
 • Używanie wyrażenia "should" przy udzielaniu porad
 • Pokazanie różnicy międzyi "say" i "tell"
 • Wprowadzenie wyrażeń "would like/like" i "would prefer/prefer"
 • Budowanie i używanie czasu Present Perfect przy opisywaniu doświadczeń życiowych
 • Używanie wyrażeń "have to/don't have to"
 • Wprowadzenie czasownika "will" przy wyrażaniu przewidywań na przyszłość 
 • Użycie czasu Present Perfect z wyrażeniami "how long/for/since"
 • Wyrażenia grzecznościowe
 • Słownictwo związane z podawaniem danych personalnych
 • Nazwy przedmiotów codziennego użytku
 • Nazwy krajów i narodowości Słownictwo związane ze sposobami spędzania wolnego czasu
  Opisywanie czynności codziennych Kolokacje czasownikowo-rzeczownikowe
 • Nazwy środków transportu  
 • Słownictwo związane z różnymi dyscyplinami sportu
  Słownictwo związane z ubraniami i modą
 • Przymiotniki opisujące miejsca
 • Nazwy części domu i mebli
 • Nazewnictwo członków rodziny
  Słownictwo związane z pożywieniem i zamawianiem jedzenia w restauracji
 • Cechy charakteru przydatne w danej pracy
 • Zwroty używane podczas opowiadania o wspomnieniach z dzieciństwa
  Liczebniki główne w zakresie do 1,000,000
 • Lista najczęściej używanych czasowników nieregularnych
  Słownictwo używane w formach grzecznościowych (prośby, podziękowania, itp.)
 • Wyrażenia związane z podawaniem daty i czasu
 • Opisywanie różnych rodzajów pogody
  Wyrażenia przydatne przy opisywaniu filmów i tworzeniu ich recenzji Czasowniki związane z posiadaniem i wydawaniem pieniędzy ("pay, afford, spend")
 • Słownictwo potrzebne w rozmowach telefonicznych
  Przypomnienie i powtórzenie słownictwa związanego z zamawianiem jedzenia w restauracji
 • Czasowniki związane z wykonywaniem pracy
 • Nazwy części ciała, chorób i dolegliwości
  Słownictwo związane z procesami globalnymi (economy, transport, communication, itp.)
 • Kolokacje z wyrażeniami "for / since",
 • Słownictwo związane z funkcjonowaniem firmy

 

STOPIEŃ II grupa A2

Zajęcia 1 x w tygodniu po 135 minut
GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Czas Past Simple - zdania twierdzące, pytające i przeczące
 • Podział czasowników w czasie przeszłym na regularne i nieregularne"
 • Gerund w wyrażeniach z 'like', 'hate' itp.
 • Przysłówki modyfikujace czasownik - 'really', 'quite'"
 • Zestawienie czasu Present Simple i Present Continuous
 • Dopełniacz saksoński 's
 • Zestawienie przymiotników dzierżawczych z zaimkami dzierżawczymi
 • Czasownik 'to belong to'
 • Czasownik modalny 'should'
 • Tryb rozkazujący
 • Konstrukcja 'to be going to'
 • Porównania w wyrazach do dwóch sylab (końcówka -er) i dłuższych (more/less)
 • Konstrukcje porównawcze z 'than' oraz 'as..as'
 • Stopniowanie nieregularne
 • Zestawienie czasów Past Simple i Present Perfect w aspekcie doświadczeń
 • Nieregularne formy czasowników
 • Czasowniki modalne - 'can', 'could', 'shall', 'will'
 • Zerowy tryb warunkowy
 • Konstrukcja 'used to' w kontekście zwyczajów z przeszłości
 • 'for', 'to' + bezokolicznik i zdanie porzędne z 'because' w kontekście określania celu
 • Różnice w zastosowaniu 'have' i 'have got
 • Policzalność
 • Ilość/ policzalność
 • Wyrażanie przymusu w czasie teraźniejszym i przeszłym
 • Hipotezy w kontekście przyszłości ('will'/'won't')
 • Porównania stopnia najwyższego - regularne/nieregularne
 • Czas Present Perfect  dla czynności wykonanych i nie wykonanych
 • Wyrażanie możliwości w czasie przeszlym poprzez 'could' i 'be good at'
 • Modyfikacja czasownika poprzed przysłówek jakościowy
 • Pierwszy tryb warunkowy
 • Zestawienie Past Simple i Past Continuous
 • Kolejnosć wydarzeń regulowana przez 'before' i 'after'"
 • 'Like' z formą gerundialną oraz 'would like' z bezokolicznikiem z 'to'
 • Strona bierna czasu 'present simple'
 • 'of' w kontekście określania metariału
 • Rodzajniki określone i nieokreślone
 • 'must' i 'have to' w kontekście nakazów i zakazów
 • Odnoszenie się do przyszłości przy pomocy 'will' i 'going to'
 • Przymiotniki z '-ing' i -ed'
 • Tryb rozkazujący w kontekście porad
 • Czas Present Perfect w kontekście czynności, których rezultat widzimy obecnie
 • Czasowniki modalne w formach grzecznościowych (proszenie o pozwolenie, udzielanie pozwolenia i odmowa)
 • Osobowości telewizyjne
 • Status i umiejętności osoby
 • Dyscypliny sportowe (kolokacje - do/play + dyscyplina sportowa)
 • Zainteresowania
 • Film
 • Pogoda, zjawiska atmosferyczne
 • Ubiór w kontekście pogody
 • Pory roku/miesiące"
 • Przedmioty
 • Ślub
 • Zwyczaje/tradycje
 • Kuchnia (potrawy) i ubrania (w kontekście tradycji)
 • Nazwy geograficzne
 • Krajobraz
 • Atrakcje turystyczne
 • Świat kobiet/mężczyzn
 • Usposobienie/charakter osoby
 • Zawiska socjologiczne
 • Sporty ekstremalne
 • Podstawowe czynności biurowe
 • Kolokacje - czasownik + rzeczownik
 • Antonimy - czasowniki
 • Kolokacje czasownik + rzeczownik z zakresu życia codziennego
 • Części ubrań
 • Życie codzienne"
 • Usługi
 • Zakupy
 • Pieniądze / liczby
 • Hotelarstwo (w podstawowym zakresie)
 • Duże liczby
 • Żywność
 • Potrawy
 • Zdrowie
 • Odzież - odpowiedniki brytyjskie i amerykańskie
 • Telewizja
 • Miasto
 • Usługi/atrakcje miejskie
 • Turystyka
 • Podróż/przygotowania
 • Sport
 • Umiejętności
 • Reklama/język reklam
 • Wieś/prowincja
 • Praca
 • Styl życia/osobowość
 • Upodobania
 • Tworzywa
 • Artykuły
 • Teatr/muzyka/sztuka
 • Sławni ludzie
 • Prawo
 • Małżeństwo
 • Kolokacje dotyczące m.in. relacji międzyludzkich
 • Potrawy, żywność
 • Wegetarianizm"
 • Zdrowie/dolegliwości
 • Gospodarstwo domowe, mieszkanie
 • Sprzęt
 • Meble
 • Zwyczaje/etykieta

 

 

GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Czas Present Simple -  przysłówki częstotliwości                                             
 • Czas Present Continuous
 • Czas Past Simple 
 • Użycie so i neither   
 • Czas Present Perfect
 • Konstrukcja going to
 • Zdania względne - defining relative clauses
 • Czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości 
 • Stopniowanie przymiotników 
 • Pytania pozorne idirect questions 
 • Czasowniki modalne should, can, have to, should, can, have to
 • Czas Present Perfect Simple z for i since
 • Konstrukcja used to 
 • 'Will' w odniesieniu do przyszłości
 • Określniki ilościowe: too, too much / many, enough; 
 • Użycie like 
 • I okres warunkowy
 • Forma -ing lub bezokolicznik
 • Strona bierna - Present Simple
 • Questions 
 • Czasy Past Simple i Past Continuous
 • Can, could, be able to
 • Strona bierna - Past Simple 
 • Czynności codzienne
 • Nawyki
 • Sklepy i zakupy 
 • Rodzaje muzyki
 • Słownictwo dotyczące biografii
 • Kolokacje;
 • Osiągnięcia i doświadczenia  
 • Jedzenie
 • Restauracje Czasowniki wyrażajace zmysły
 • Opisywanie ludzi  Nazwy geograficzne
 • Urządzenia gospodarstwa domowego
 • Atrakcje turystyczne
 • Części ciała
 • Wygląd zewnętrzny
 • Przymiotniki opisujące osobowość
 • Choroby i kontuzje
 • Relacje międzyludzkie
 • Praca
 • Czasowniki make i do
 • Przestępstwa

 

STOPIEŃ III grupa A3

Zajęcia 1 x w tygodniu po 135 minut 
GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Pytania o podmiot
 •  Czasy Past Simple i Past Continuous
 •  Konstrukcje Used to i would
 • Czasy Past Perfect i Past perfect Continuous
 • Czasowniki modalne should/ought to
 • Zdania podrzędne celu
 • Czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous
 • Czasowniki z dwoma dopełnieniami
 • Strona bierna
 • Wyrażenie have something done
 • Pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy
 • Czasy Future Simple i Future Perfect oraz Present Simple i Present Continuous do wyrażania przyszłości
 •  Czasowniki modalne do wyrażania przyszłości
 • Konstrukcje: czasownik + -ing, czasownik + bezokolicznik
 • Mowa zależna, pytania zależne
 • Czasowniki modalne do opisywanie konieczności i zobowiązania
 • Czasowniki modalne do opisywanie zdolności
 • Czasowniki modalne w przeszłości
 • Czasownik get
 • Słownictwo związane ze snem i stresem
 • Przymiotniki
 • Słownictwo związane z czytaniem, oszczędzaniem, przestępczością
 • Słownictwo związane z pracą, osiągnięciami, i przyjaźnią
 • Słownictwo związane z pieniędzmi, sławą i sukcesem oraz pracami domowymi
 • Słownictwo związane z podróżowaniem, samotnością, robieniem interesów i zakupów.
 • Słownictwo związane ze skojarzniami, z podróżowaniem, z zabawkami oraz ze zmianami
 • Słownictwo związane z jedzeniem, pogodą, pracą
 • Czasowniki make i do
 • Słownictwo do opisywania ludzi oraz stopnia trudności wykonywanych czynności
 • Słownictwo związane z więzieniem
 • Słownictwo związane ze ślubem.

 

STOPIEŃ III grupa A3

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut 

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij