Szkoła

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Francuski

STOPIEŃ I grupa F1

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 min. lub 1 x w tygodniu po 135 min.
GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Zaimki osobowe nie akcentowane i akcentowane
 • Rodzajniki określone, wyrażenia c'est (to jest) i ce sont (to są)
 • Odmiana czasowników s'appeler (nazywać się), apprendre (uczyć się), croire (sądzić, uważać) w czasie teraźniejszym
 • Zadawanie pytań za pomocą comment i pourquoi  oraz wyjaśnianie za pomocą pour i parce que.
 • Odmiana czasowników być i mieć oraz czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -er (pracować, grać, lubić, studiować) w czasie teraźniejszym
 • Tworzenie przeczenia (ne…pas)
 • Zaimki przymiotne dzierżawcze, tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej przymiotników
 • Rodzajniki ściągnięte
 • Rodzajniki nieokreślone i cząstkowe
 • Konstrukcja bezosobowa  il y a (jest/znajduje się/ są znajdują się);
 • Przysłówki plusieurs i beaucoup de
 • Zaimek nieokreślony on
 • Odmiana czasownika preferer (woleć) w czasie teraźniejszym
 • Wyrażenie avoir envie de (mieć ochotę)
 • Odmiana czasowników II  i III grupy : finir (kończyć), dormir ( spać); boire (pić), prendre (brać), devoir (musieć) oraz odmiana czasowników zwrotnych
 • Przysłowki ilości : beaucoup (dużo), trop (za dużo), peu (mało)
 • Przysłówki czasu : toujours (zawsze), souvent (często), quelquesfois (czasami), jamais (nigdy)
 • Tryb rozkazujący
 • Formy bezosobowe il faut (trzeba, należy)+ bezokolicznik i il est nécessaire de (jest konieczne) + bezokolicznik
 • Czas przeszły dokonany passe compose
 • Przysłówki czasu : déja (już), pas encore (jeszcze nie), jamais (nigdy);
 • Przyimki wprowadzające nazwy miejsc : en i a
 • Odmiana czasowników connaître (znać), savoir (umieć) i vouloir (chcieć)
 • Przymiotniki i zaimki rzeczowne wskazujące
 • Zaimki w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego
 • Wyrażenie avoir besoin de (potrzebować)
 • Miary, wagi i wyrażenia ilościowe
 • Zaimek przysłowny en
 • Zaimki w funkcji dopełnienia bliższego trzeciej osoby l.poj. i l.mn.
 • Zdania warunkowe: si + czas teraźniejszy
 • Czas przyszły futur proche;
 • Konstrukcje: etre en train de, etre sur le point de i venir de
 • Przeczenie ne…plus
 • Zaimki rzeczowne pytające; qui (kto), que (co)
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • Zaimki przymiotne nieokreślone le meme (taki sam), la meme (taka sama), les memes (tacy sami, takie same)
 • Zaimek względny ou (gdzie)
 • Zaimek przysłowny y
 • Alfabet francuski
 • Liczebniki 1-12
 • Nazwy państw europejskich
 • Czasowniki: nazywać się, sądzić/uważać
 • Liczebniki 12-69
 • Nazwy narodowości
 • Słownictwo związane z rodziną i modelami rodziny we Francji
 • Upodobania i cechy charakteru
 • Słownictwo związane z wakacjami i sposobami spędzania wolnego czasu
 • Nazwy pór roku i miesięcy
 • Nazwy środków transportu
 • Części ciała
 • Dyscypliny sportu
 • Słownictwo związane z dobrymi i złymi nawykami
 • Nazwy zawodów, umiejętności i cech charakteru
 • Słownictwo związanez pracą i z systemem edukacyjnym we Francji
 • Liczebniki od 70 do nieskończoności
 • Słownictwo związane z cenami i pieniędzmi
 • Daty
 • Słownictwo związane z ubiorem
 • Nazwy kolorów i materiałów.
 • Słownictwo związane z żywnością (składniki, smaki, sposób przygotowania)
 • Nazwy miar i wag
 • Słownictwo zwiazane z francuskimi zwyczajami kulinarnymi
 • Słownictwo związane z podróżowaniem oraz umiejscawianiem wydarzeń w czasie i przestrzeni
 • Słownictwo dotyczce życia na wsi i w mieście
 • Słownictwo związane z usługami, administracją i handlem
 • Zwroty związane z wyrazaniem opinii i argumentacją

 

GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Tryb rozkazujący
 • Tryb conditionnel présent
 • Konstrukcja avoir l'air (wydawać się, wyglądać na) + bezokolicznik
 • Konstrukcja si on (a gdybyśmy tak) + imparfait
 • Konstrukcja ça te dit de (odpowiada ci , co powiesz na) + bezokolicznik
 • Przyimki i wyrażenia przyimkowe określające usytułowanie miejsca
 • Czasy przeszłe imparfait i passé composé
 • Konstrukcja etre en train de + imparfait
 • Czas przyszły futur simple
 • Zaimki względne qui i que
 • Zdania warunkowe: si + présent + impératif  i si + présent +futur
 • Czasowniki zwrotne passywne
 • Konstrukcje: etre facile a/ utile pour, servir a , permettre de
 • Zdania warunkowe : si + imparfait + conditionnel
 • Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego
 • Konstrukcja manquer de(brakować) + rzeczownik
 • Tryb subjonctif présent
 • Zaimek względny dont\
 • Czas przeszły plus-que-parfait
 • Strona bierna
 • Czas przeszły passé simple
 • Konstrukcje: pour que + subjonctif i afin de + infinitif
 • Imiesłów przysłówkowy gérondif
 • Konstrukcje: il y a … que, ça fait … que, depuis que
 • Tryb subjonctif po czasownikach wyrażających pragnienie lub wolę
 • Słownictwo związane z opisem mieszkania i orientacją w przestrzeni
 • Słownictwo związane z wyrażaniem uczuć i wrażeń
 • Sposoby bycia, przyzwyczajenia i cechy charakteru
 • Słownictwo związane ze spędzaniem wolnego czasu
 • Nazwy dni tygodnia i pór dnia
 • Słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego
 • Ubiory (materiały i kolory);
 • Znaczniki czasu (wczoraj wieczorem, tydzień temu …)
 • Kształty i materiały
 • Słownictwo związane z przedmiotami codziennego użytku
 • Słownictwo związane z pracą i rozmową kwalifikacyjną
 • Cechy osobowości
 • Słownictwo dotyczące telewizji i programów telewizyjnych
 • Wyrażenia potrzebne do formułowania swojej opinii i argumentowania
 • Słownictwo dotyczące histori Francji
 • Słownictwo związane z komiksami
 • Znaczniki czasu (nazajutrz, tego dnia, nagle…).
 • Słownictwo związane z bajkami
 • Zwroty służące do wprowadzania przyczyny, celu lub konsekwencji
 • Wyrażenia służące do odpowiadania  na pytania inczej niż przez tak lub nie (rzeczywiście, absolutnie, oczywiście …)
 • Słownictwo związane z historią i geografią Francji oraz z frankofonią

 

STOPIEŃ III grupa F3

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut lub 1 x w tygodniu po 135 minut
GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Czas przeszły imparfait, passé composé - zestawienie.
 • Sukcesja wydarzeń - zwroty avant i apres
 • Zaimki względne "Qui", "Que". Czas Futur Simple
 • Zaimki dopelnienia bliższego
 • Zaimki dopelnienia dalszego
 • Zaimki przysłówkowe "en", "y"
 • II okres warunkowy
 • Porównanie - stopniowanie
 • Tryb subjonctif
 • Zaimek wzgledny "dont"
 • Plus-que-parfait - czas zaprzeszły
 • Passé composé
 • Imparfait
 • Strona bierna
 • Czas literacki - passé simple
 • Gérondif - imiesłów
 • Subjonctif
 • Subjonctif po wyrażeniach oznaczających preferencję
 • Ćwiczenia powtórkowe
 • Opowiadanie wydarzeń w czasach przeszłych
 • Opis osoby, miejsca, okoliczności zdarzenia
 • Nazywanie i opisywanie przedmiotów
 • Opis funkcjonowania, opis wyglądu, opis przeznaczenia
 • Wady i zalety
 • Opis osobowości
 • Test osobowości
 • Złote zasady - rozmowa kwalifikacyjna
 • Zawody a charakter
 • Wyrażenie własnego punktu widzenia, jego obrona
 • Argumentowanie
 • Zabieranie głosu
 • Opisywanie wydarzeń z przeszłości, opis okoliczności wydarzeń
 • Wyrażanie czasu, powodu, przyczyny, konsekwencji poprzez opowiadanie historii
 • Zadawanie pytań, odpowiadanie
 • Sprawdzenie wiedzy na temat Francji oraz języka francuskiego
 • Wyrażanie własnych pragnień, chęci
 • Ćwiczenia powtórkowe

 

STOPIEŃ DELF - grupa DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut
GRAMATYKASŁOWNICTWO
Czas przeszły imparfait, passé composé - zestawienie. Sukcesja wydarzeń - zwroty avant i apres.
Zaimki względne "Qui", "Que". Czas Futur Simple
Zaimki dopelnienia bliższego. Zaimki dopelnienia dalszego. Zaimki przysłówkowe "en", "y".  II okres warunkowy. Porównanie - stopniowanie. 
Tryb subjonctif. Zaimek wzgledny "dont".
Plus-que-parfait - czas zaprzeszły. Passé composé. Imparfait.  Strona bierna.
Czas literacki - passé simple. Gérondif - imiesłów. Subjonctif.
Subjonctif po wyrażeniach oznaczających preferencję. 
Ćwiczenia powtórkowe

TESTY przygotowujące do egzaminu

Opowiadanie wydarzeń w czasach przeszłych. Opis osoby, miejsca, okoliczności zdarzenia. 
Nazywanie i opisywanie przedmiotów, Opis funkcjonowania, opis wyglądu, opis przeznaczenia.
Wady i zalety. Opis osobowości. Test osobowości. Złote zasady - rozmowa kwalifikacyjna. Zawody a charakter.
Wyrażenie własnego punktu widzenia, jego obrona. Argumentowanie. Zabieranie głosu. 
Opisywanie wydarzeń z przeszłości, opis okoliczności wydarzeń. 
Wyrażanie czasu, powodu, przyczyny, konsekwencji poprzez opowiadanie historii.
Zadawanie pytań, odpowidanie. Sprawdzenie wiedzy na temat Francji oraz języka francuskiego. Wyrażanie własnych pragnień, chęci. 
Ćwiczenia powtórkowe

TESTY przygotowujące do egzaminu

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij