EFS

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Regulamin EFS

REGULAMIN REKRUTACJI

  „CZAS NA ZMIANY”
Organizator:              PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski
Dane adresowe:        Tychy, ul. Kopernika 1 B
                              tel. 32 217 78 01
                              fax. 32 747 30 73
Obszar realizacji:       województwo śląskie

Program Operacyjny    Kapitał Ludzki
Priorytet VIII POKL:     REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
Działanie 8.1:              Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1:      Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
 
§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do udziału w formach wsparcia przewidzianych
w ramach Projektu pt. „Czas na zmiany", realizowanego przez PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski na podstawie umowy Nr UDA-POKL.08.01.01-24-074/09-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach dnia 08.03.2010.

1.    Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie:  
  • 12.04.2010-15.05.2010  trwać będzie przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych.
  • 16.05.2010-31.05.2010 zostanie wybrana grupa docelowa Projektu i zostaną  podpisane umowy uczestnictwa.

2.    Dopuszcza się możliwość skrócenia okresu rekrutacji w przypadku wyczerpania miejsc
w projekcie. Nastąpi to w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy:
- 150 osób na zajęcia w Tychach
- 100 osób w oddziałach w Bieruniu, Pszczynie, Czechowicach - Dziedzicach
 

3.    Organizator przewiduje możliwość przedłużenia okresu rekrutacji w sytuacji, gdy do 31.05.2010r. nie zawrze umów uczestnictwa w kursach z założoną w Projekcie liczbą Beneficjentów Ostatecznych.

 

4.  Adresy biur rekrutacji i godziny rekrutacji:
-    biuro w Tychach, ul. Kopernika 1 B Tychy, tel.:  32 217 78 01:
•    poniedziałek i środa w godzinach od 10.00 – 18.00
-    biuro w Bieruniu, ul. Macieja 1, Bieruń St., tel.: 32 216 53 86:
•    wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 – 18.00
-    biuro w Pszczynie, Plac Targowy 15 (II piętro), Pszczyna, tel. 32 447 07 23:
•    poniedziałek i środa w godzinach od 10.00 – 18.00
-    biuro w Czechowicach-Dziedzicach, Kolejowa 15 (I piętro), Czechowice-Dziedzice,
tel. 32 215 21 88:
    wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 – 18.00

5.    Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście do w/w biur rekrutacji
w okresie i godzinach rekrutacji.

§ 2

1.   Celem Projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 200 osób dorosłych (w tym min. 124 kobiety) pracujących w systemie zmianowym woj śląskiego do potrzeb regionalnej gospodarki w zakresie umiejętności szybkiego czytania i zapamiętywania oraz znajomości języka obcego.
2.    Grupą docelową Projektu jest 200 osób dorosłych powyżej 18 roku życia (w tym min. 124 kobiety), zameldowanych i/lub pracujących w woj. śląskim w systemie zmianowym, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji
i umiejętności, w szczególności osoby o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
3.    Osoba zakwalifikowana do Projektu określona w pkt. 2 §2 nazywana jest Beneficjentem Ostatecznym (BO)

§ 3

Projekt zakłada realizację następujących działań dla BO :
KURS SZYBKIEGO CZYTANIA I ZAPAMIĘTYWANIA obejmujący 24h/grupę – 200 BO w okresie VI.2010r.
oraz do wyboru:

1.    KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO METODĄ KOMUNIKATYWNĄ, ZAKOŃCZONY EGZAMINEM TELC obejmujący:
225h.lekcyjnych/gr (150h.lekcyjnych zajęcia podstawowe oraz 75h.lekcyjnych powtórek) w okresie IX.2010 –VII.2011
2.    KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO METODĄ KOMUNIKATYWNĄ, ZAKOŃCZONY EGZAMINEM TELC obejmujący:
225h.lekcyjnych/gr (150h.lekcyjnych zajęcia podstawowe oraz 75h.lekcyjnych powtórek) w okresie IX.2010 –VII.2011
3.    KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO METODĄ KOMUNIKATYWNĄ, ZAKOŃCZONY EGZAMINEM TELC obejmujący:
225h.lekcyjnych/gr (150h.lekcyjnych zajęcia podstawowe oraz 75h.lekcyjnych powtórek) w okresie IX.2010 –VII.2011

§ 4

1.    Uczestnikami kursów mogą być osoby spełniające kryteria §2, pkt. 2, w okresie co najmniej od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania Umowy o uczestnictwie w Projekcie i deklaracji przystąpienia do Projektu.
2.    Kandydat do udziału w Projekcie, wypełniając dokumenty rekrutacyjne, deklaruje zamiar uczestnictwa w kursie szybkiego czytania i zapamiętywania oraz w jednym z kursów językowych  wymieniowych w §3 (pkt. 1,2,3).
3.    Złożenie kompletu dokumentów wymaganych podczas rekrutacji jest równoznaczne z potwierdzeniem przez kandydatkę/a, że jest uprawniona/y do udziału w Projekcie.
4.    Jedna osoba uczestniczyć może w jednej formie wsparcia (tj. kurs szybkiego czytania i zapamiętywania + jeden z kursów językowych).

§ 5

Zasady rekrutacji do projektu:


Rekrutacja na wybrany kurs językowy jest równoznaczna z rekrutacją na kurs szybkiego czytania i zapamiętywania

1.    Osoby, które nie zadeklarują zamiaru uczestnictwa w obu formach wsparcia nie będą mogły brać udziału w Projekcie.
2.    Dla potrzeb prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych rezultatów ustala się,
iż w Projekcie udział weźmie
    80 osób deklarujących udział w zajęciach w Tychach: 4 grupy po 10 osób język angielski, 2 grupy po 10 osób język niemiecki, 2 grupy po 10 osób język włoski
    40 osób deklarujących udział w zajęciach w Bieruniu: 3 grupy po 10 osób język angielski, 1grupa 10-cioosobowa język niemiecki,
    40 osób deklarujących udział w zajęciach w Pszczynie: 3 grupy po 10 osób język angielski, 1grupa 10-cioosobowa język niemiecki,
    40 osób deklarujących udział w zajęciach w Czechowicach Dziedzicach: 2 grupy po 10 osób język angielski, 2 grupy po 10 osób język niemiecki.
3.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji w sytuacji, gdy
w danym oddziale nie zostanie zebrana odpowiednia liczba BO dla utworzenia grupy szkoleniowej.
4.    Kandydatki/ci do udziału w Projekcie zobowiązane/i są dostarczyć do biura rekrutacji komplet dokumentów składających się z:
a)    wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza rekrutacyjnego – wzór do pobrania
w biurach rekrutacyjnych w Tychach, Pszczynie, Bieruniu, Czechowicach–Dziedzicach, jak również ze strony internetowej Projektu www.bestcentrum.pl
b)    kserokopii dowodu osobistego
c)    zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu – wzór do pobrania w biurach rekrutacyjnych, jak również ze strony internetowej Projektu www.bestcentrum.pl
d)    testu diagnostycznego badającego znajomość wybranego języka obcego
e)    testu badającego predyspozycje językowe
Test diagnostyczny należy pobrać i wypełnić w biurze rekrutacji oraz złożyć wraz z kompletem dokumentów.
5.    Testy nie są egzaminami wstępnymi.
6.    Wyniki testów służą do określenia poziomu znajomości języka obcego i predyspozycji językowych.
7.    Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w jednym z biur rekrutacji, w okresie rekrutacji.
8.    W formularzu rekrutacyjnym deklaruje się preferowane miejsce uczęszczania na zajęcia przewidziane w Projekcie
9.    Pracownik administracyjny przyjmuje dokumenty rekrutacyjne w dacie i godzinie złożenia uzupełnionego formularza rekrutacyjnego, zaświadczenia o zatrudnieniu i kserokopii dokumentu tożsamości, pod warunkiem, iż kandydat złoży również w tej samej dacie wypełnione testy językowe
10.    Na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, utworzona zostanie lista rekrutacyjna i rezerwowa.
11.    Do listy rekrutacyjnej wpisywane będą następujące dane:
         a)    nazwisko i imię
         b)    adres zameldowania
         c)    mail
         d)    telefon
         e)    data złożenia kompletu dokumentów
         f)    godzina złożenia kompletu dokumentów
         g)    poziom znajomości wybranego języka obcego
         h)    liczba szkoleń odbytych w ostatnich 3 latach
         i)    wybór kursu językowego
         j)    nazwa i adres pracodawcy
         k)    uwagi dotyczące procesu rekrutacji
12. Ogólna hierarchia kryteriów rekrutacji:

I.    zgodność z kryteriami grupy docelowej określonymi w §2 pkt. 2 niniejszego regulaminu
II.    płeć (min. 124 BO to kobiety)
III.    poziom znajomości języka obcego - w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikują się osoby o najniższej znajomości wybranego języka (angielski, niemiecki lub włoski)
IV.    częstotliwość udziału w szkoleniach w okresie ostatnich 3 lat – w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby deklarujące najrzadszy udział w szkoleniach
V.     limit do 20% uczestników zatrudnionych u jednego przedsiębiorcy
VI.    kolejność zgłoszeń
13.    Po zakończeniu rekrutacji Koordynator Projektu oraz Specjalista ds. promocji, ewaluacji i
monitorowania dokona oceny formalnej dokumentów złożonych podczas rekrutacji.
14.    Zakres oceny formalnej obejmuje:
         a)    przynależność kandydatki/a do grupy docelowej Projektu
         b)    podpisanie przez kandydatkę/a wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji oświadczeń
         c)    złożenie kompletu własnoręcznie podpisanych dokumentów wymaganych podczas rekrutacji
15.    Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie mogą brać udziału w Projekcie.
16.    Nie ma możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
17.    Po dokonaniu oceny formalnej, Pracownik Administracyjny sporządzi, według kolejności daty i godziny złożenia kompletu dokumentów, listę kandydatów z podziałem na poziomy znajomości języka obcego. Wzór listy rekrutacyjnej sporządzi Specjalista ds. promocji, ewaluacji i monitorowania.
18.    Na podstawie listy wymienionej w punkcie 9, będą tworzone grupy szkoleniowe składające się na listę Beneficjentów Ostatecznych kursu.
19.    Grupy szkoleniowe będą tworzone począwszy od poziomu pierwszego, aż do wyczerpania limitu miejsc.
20.    W przypadku braku możliwości utworzenia 10-osobowej grupy na danym poziomie zaawansowania, utworzona zostanie grupa o poziomie jaki reprezentuje większość beneficjentek/tów.
21.    Organizator będzie dążyć, do zakwalifikowania do udziału w Projekcie 124 kobiet.
22.    Utworzenie listy Beneficjentów Ostatecznych Projektu nastąpi najpóźniej 20 maja 2010r. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna będzie na stronie www.bestcentrum.pl oraz w biurach rekrutacji.
23.    Ostateczny termin podpisania umowy uczestnictwa w kursach wyznacza się na dzień
27 maj 2010.
24.    W razie niestawienia się w biurze rekrutacji i niepodpisania umowy przez kandydatkę/a w terminie do 27 maja 2010r., udział w Projekcie zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy rekrutacyjnej, która spełnia wymogi Projektu.
25.    Dla osób z listy rezerwowej termin podpisania umowy uczestnictwa wyznacza się na
31 maja 2010r.
26.    Wraz z umową uczestnictwa w kursach podpisywana jest przez Uczestnika deklaracja przystąpienia do udziału w Projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku na cele projektu oraz ankieta PEFS, które są integralną częścią Umowy. Podpisanie i wypełnienie wszystkich dokumentów jest równoznaczne z rozpoczęciem udziału w projekcie.
27.    Odmowa podpisania Umowy lub któregokolwiek z załączników, bądź brak podpisu na którymkolwiek z w/w dokumentów i niedostarczenie ich Organizatorowi w w/w terminie równoznaczne jest ze skreśleniem z listy rekrutacyjnej zakwalifikowanych osób do udziału w Projekcie

§ 6

1.    Przystąpienie przez kandydatkę/a do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez nią/niego niniejszego regulaminu.
2.    Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Specjalisty ds. promocji, ewaluacji i monitorowania oraz Koordynatora Projektu.01.04.2010r PHU BEST Centrum Językow Obcych - Dariusz Wiśniewski
(data i podpis organizatora)

 

ANEKS 1 z 19.04.2010
Punkt 10 § 5 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, utworzona zostanie lista rekrutacyjna i rezerwowa Beneficjentów Ostatecznych odrębna dla każdego oddziału, zgodnie z preferowanym przez kandydata miejscem uczęszczania na zajęcia”


Pozostałe zapisy regulaminu bez zmian.

19.04.2010r PHU BEST Centrum Językow Obcych - Dariusz Wiśniewski

loga_na_wwwv640_1283090657.JPG

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij