Egzamin online LanguageCert-IESOL C2 - Best Centrum

Egzamin online LanguageCert-IESOL C2

IESOL C2

LanguageCert IESOL (International English for Speakers of Other Languages) to egzamin skierowany do osób, które chcą formalnie potwierdzić znajomość języka obcego na danym poziomie wg CEFR i realizować swoje cele związane z pracą i edukacją. Certyfikaty IESOL są rozpoznawalne i honorowane na całym świecie i stanowią podstawę do np., przyjęcia na studia czy uznania kwalifikacji językowych niezbędnych na danym stanowisku. W Polsce certyfikat IESOL C2 potwierdza m.in. kwalifikacje do nauczania języka obcego oraz zwalnia z uczestnictwa w zajęciach z lektoratu w wielu uczelniach wyższych. Wygodna formuła umożliwia przystępowanie w różnych terminach do dwóch modułów: pisemnego (czytanie, pisanie, słuchanie) oraz ustnego (mówienie), dzięki czemu można się dokładnie przygotować do każdego z nich i otrzymać dwa certyfikaty ważne bezterminowo.

Instytucja certyfikująca

LanguageCert jako członek większej grupy - PeopleCert Group - to światowy lider na rynku instytucji certyfikujących. Każdego roku przeprowadza egzaminy w ponad 200 krajach. Korzysta z innowacyjnych rozwiązań technologicznych i systemów do zarządzania oraz administrowania egzaminami, dzięki czemu uchodzi za jednostkę certyfikującą niezwykle wiarygodną, rzetelną i wyznaczającą trendy w branży egzaminacyjnej. W portfolio LanguageCert znajduje się cała gama dobrze rozpoznawalnych na całym świecie egzaminów językowych, które przeprowadzane są na wiele różnych sposobów tak, aby cały proces certyfikujący był bardziej dostępny i dostosowany do potrzeb poszczególnych kandydatów. Certyfikaty LanguageCert są akceptowane przez organy rządowe, organizacje i instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie i skutecznie skracają drogę do realizacji celów zawodowych i edukacyjnych.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać IESOL C2 i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy IESOL C2

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla nauczycieli
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Tradycyjne egzaminy w sali lekcyjnej pod okiem egzaminatora także są dostępne, ale rozwój nowych technologii niesie ze sobą więcej rozwiązań. Sprawdź możliwe tryby IESOL C2.

Opis egzaminu

Egzaminy IESOL sprawdzają znajomość języka angielskiego w kontekście ogólno-akademickim. Przystępując do egzaminu, zdający wybierają jeden z sześciu poziomów CEFR. Bez względu na zdeklarowany stopień znajomości, egzamin składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej, która sprawdza umiejętność pisania, czytania i słuchania (L,R,W) oraz ustnej (S), podczas której zdający prezentują umiejętności posługiwania się językiem obcym w mowie. Zdający mogą przystąpić do obu części w odrębnych terminach.

Co powinien potrafić kandydat przystępujący do egzaminu na poziomie C2?

Zdający IESOL C2 komunikuje się spontanicznie, płynnie i precyzyjnie w praktycznie każdej sytuacji, rozumie doskonale to, co usłyszał lub przeczytał, potrafi podsumować i zrekonstruować w spójny sposób argumenty i stanowiska rozmówców, rozróżnia subtelne odcienie znaczeń w złożonych sytuacjach. Kandydaci na poziomie C2 opanowali język obcy na doskonałym poziomie, posiadają umiejętności językowe potrzebne do pracy w specjalistycznych zawodach lub studiowania w środowiskach akademickich na wysokich stopniach. doktoranckie).

Jak wygląda struktura egzaminu?

Część pisemna (listening, reading, writing) trwa 190 minut.

 • Listening składa się z czterech modułów, w których należy odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru oraz udzielić krótkich odpowiedzi dotyczących dwukrotnie usłyszanych nagrań z wypowiedziami na dany temat czy rozmowami. Nagrania wykorzystują wyrażenia idiomatyczne, kolokwializmy, przesunięcia rejestrów oraz zmiany intonacji.
 • Reading składa się z czterech modułów z zadaniami typu prawda/fałsz, pytania otwarte, uzupełnianie luk w tekście.
 • Writing to dwa moduły, które polegają na skonstruowaniu dwóch pisemnych form: tekst formalny od 150 do 200 słów, w którym należy się posiłkować załączonymi wykresami, raportami, statystykami, a także tekst o długości od 250 do 300 słów, w którym należy postawić hipotezę, argumentować, wyrażać opinie z uzasadnieniem.

Część ustna (speaking) trwa 17 minut.

 • Składa się z czterech modułów, w których od kandydatów oczekuje się udzielania odpowiedzi na pytania, inicjowania interakcji, uczestniczenia w dyskusji i konstruowania 3-minutowych wypowiedzi ustnych na zadany temat.

Wyniki

Przystąpienie do obydwu części egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny z wszystkich umiejętności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie) i dwóch oddzielnych certyfikatów. Oceny, które można otrzymać to:

 • Część pisemna (L,R,W)
 • Punktacja egzaminu to 0-50 punktów za każdą sprawność,, 150 punktów łącznie. Aby zdać egzamin należy otrzymać min. 75 pkt.
 • High Pass 101-150 / 150
 • Pass 75-100 / 150
 • Fail 0-74 / 150

Część ustna (S)

 • Punktacja egzaminu to 0-50 punktów. By zdać należy otrzymać m.in. 25 pkt.
 • High Pass 38-50 / 50
 • Pass 25-37 /50
 • Fail 0-24 / 50 niezdany

Rejestracja jest prosta, a wyniki z egzaminu on-line otrzymuje się bardzo szybko – w ciągu 5 dni roboczych. Wyniki są prezentowane w następujących formatach:

 • Statement of Results (Raport Wyników), oddzielnie dla części pisemnej i ustnej
 • E-Certificate (Certyfikat w pliku PDF), oddzielnie dla części pisemnej i ustnej
 • Certificate (Certyfikat w wersji papierowej), oddzielnie dla części pisemnej i ustnej

Sam wybierasz termin na egzamin dopasowując go do swojego grafiku. Wybrany termin możesz zmienić bez opłat do 48 godzin przed terminiem egzaminu. Nie marnujesz czasu na dojazd.

Cena egzaminu

Cena egzaminu LanguageCert IESOL C2 w roku 2023 wynosi: 1 część: 599 zł

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin LanguageCert-IESOL C2

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest IESOL C2.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając IESOL C2 w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?