Egzamin B1 Preliminary (PET)

B1 Preliminary (PET)

B1 Preliminary, dawniej funkcjonujący pod nazwą PET, to drugi pod względem poziomu trudności egzamin z serii popularnych egzaminów Cambridge English Qualifications. Jest doskonałym wyborem dla osób, które opanowały język w stopniu średniozaawansowanym, wystarczającym do porozumiewania się w codziennych sytuacjach na przykład w czasie podróży, w pracy czy w rozmowach towarzyskich. Egzamin potwierdza znajomość języka na poziomie B1. Zdający, którym uda się go pomyślnie przejść, otrzymują honorowany na całym świecie certyfikat, ważny bezterminowo. B1 Preliminary (PET) to znaczący krok na ścieżce rozwoju kompetencji językowych, który skraca drogę do wymarzonej pracy czy studiów w języku angielskim. Doskonale przygotowuje i motywuje do kolejnych egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

Organizator egzaminu

Cambridge English jako jednostka University of Cambridge od wielu lat pomaga ludziom na całym świecie uczyć się angielskiego i nabierać pewności w praktycznym posługiwaniu się tym językiem w różnych sytuacjach. Cambridge English zajmuje się nie tylko nauczaniem, ale także potwierdzaniem nabytych umiejętności językowych. Tworzy kompleksowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje językowe, egzaminy i testy dla osób uczących się i nauczycieli języka angielskiego. Certyfikaty Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji i placówek rządowych na całym świecie. Posiadanie certyfikatu z logo Cambridge English zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy w Polsce i za granicą. W naszym kraju certyfikaty te są uznawane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służbę Cywilną. Na wielu uczelniach studenci, którzy mogą pochwalić się certyfikatem Cambridge English Qualifications, są zwalniani z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin B1 Preliminary (PET) i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy B1 Preliminary (PET).

Dla młodzieży
Dla dorosłych

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby B1 Preliminary (PET).

Opis egzaminu

B1 Preliminary (PET) sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wedle skali CEFR. Dostępny jest także w wersji B1 Preliminary for Schools tematycznie dopasowanej do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym, co jest jedyną różnicą pomiędzy obiema wersjami. Egzamin składa się z czterech części, z których każda poświęcona jest jednej sprawności językowej: słuchaniu, czytaniu, pisaniu i mówieniu. Formuła egzaminu jest tak zaprojektowana, że jednego dnia zdający mierzą się z częścią pisemną tzn. „Reading”, „Writing” i „Listening”. Z kolei część ustana („Speaking”) ma miejsce następnego lub innego dnia, a kandydaci przystępują do niej w parach w obecności dwóch wykwalifikowanych egzaminatorów. Taka struktura jest dla zdających mniej obciążająca w porównaniu do egzaminów jednodniowych. Egzamin B1 Preliminary (PET) sprawdza, a w przypadku pozytywnego wyniku potwierdza umiejętność komunikowania się w języku angielskim w prostych, codziennych sytuacjach, zarówno w pracy, jak i życiu społecznym.

Jak wygląda struktura egzaminu?

  • I część „Reading” – trwa 45 minut, składa się z sześciu modułów. W sumie do wykonania są 32 zdania różnego typu: uzupełnianie luk w tekstach, udzielanie odpowiedzi dotyczących załączonych obrazków i na podstawie tekstów do przeczytania. W tej części zdający może zaprezentować umiejętność rozumienia prostych treści pochodzących z broszur, ogłoszeń, gazet czy artykułów internetowych.
  • II część „Writing” – trwa 45 minut, w sumie należy wykonać dwa zadania: napisać wiadomość mailową (do 100 słów) oraz skonstruować wypowiedź na zadany temat (do 100 słów). Zadania pozwalają ocenić poprawność używania struktur gramatycznych i słownictwa.
  • III część „Listening” – trwa 30 minut, tworzą ją cztery moduły, w sumie 25 zadań/pytań dotyczących zaprezentowanych nagrań o zróżnicowanej długości. Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie. By poradzić sobie z tą częścią egzaminu, wymagana jest umiejętność rozumienia ustnych komunikatów oraz dłuższych wypowiedzi zawierających specyficzne informacje.
  • IV część „Speaking” – trwa 12 minut, w których trakcie wykonywane są cztery zadania: zaprezentowanie osoby zdającego, rozmowa z egzaminatorem, omówienie fotografii oraz dyskusja z drugim zdającym na zadany temat. W tej części zdający powinien zaprezentować komunikatywną znajomość języka i umiejętność zastosowania słownictwa w praktyce.

Wyniki

Wyniki egzaminu B1 Preliminary (PET) są przedstawiane według skali Cambridge English. Każda osoba zdająca test otrzymuje zestawienie wyników tzw. Statement of Results. W zestawieniu wyników pokazana jest punktacja, informacja o osiągniętym poziomie w ramach każdej ze sprawności językowych, a także ocena A, B lub C. W przypadku egzaminu B1 Preliminary wyniki prezentowane są według następującej skali:

  • 140-152 pkt. (ocena C) – B1,
  • 153-159 pkt. (ocena B) – B1.
  • Egzamin zapewnia również wiarygodną ocenę na poziomie powyżej B1 (poziom B2) – 160-170 pkt. (ocena A), a także poniżej B1 (poziom A2) – 120-139 pkt.

Certyfikaty są zwykle przesyłane do centrum egzaminacyjnego w ciągu trzech miesięcy od dnia egzaminu. Wyniki online można otrzymać szybciej, poprzez rejestracje na bezpłatnej platformie Online Results Service.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów moża zdać egzamin Cambridge-B1 Preliminary (PET)

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest B1 Preliminary (PET).

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając B1 Preliminary (PET) w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?