Egzamin B2 First (FCE)

B2 First (FCE)

B2 First, dawniej funkcjonujący pod nazwą FCE, to trzeci pod względem poziomu trudności egzamin z serii popularnych egzaminów Cambridge English Qualifications. Egzamin potwierdza znajomość języka na poziomie B2. Zdający, którym uda się go pomyślnie przejść, otrzymują prestiżowy, uznawany na całym świecie certyfikat, ważny bezterminowo. Egzamin B2 First jest powszechnie znany również w naszym kraju, honorowany w takich instytucjach i firmach jak np.: mBank, Michael Page, PwC, Siemens, Adamed, a także w większości uniwersytetów i szkół wyższych. Wraz z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej. B2 First (FCE) to poważny krok na ścieżce rozwoju kompetencji językowych, który skraca drogę do wymarzonej pracy czy studiów w języku angielskim. Doskonale przygotowuje i motywuje do kolejnych egzaminów na jeszcze wyższych poziomach zaawansowania.

Organizator egzaminu

Cambridge English jako jednostka University of Cambridge od wielu lat pomaga ludziom na całym świecie uczyć się angielskiego i nabierać pewności w praktycznym posługiwaniu się tym językiem w różnych sytuacjach. Cambridge English zajmuje się nie tylko nauczaniem, ale także potwierdzaniem nabytych umiejętności językowych. Tworzy kompleksowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje językowe, egzaminy i testy dla osób uczących się i nauczycieli języka angielskiego. Certyfikaty Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji i placówek rządowych na całym świecie. Posiadanie certyfikatu z logo Cambridge English zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy w Polsce i za granicą. W naszym kraju certyfikaty te są uznawane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służbę Cywilną. Na wielu uczelniach studenci, którzy mogą pochwalić się certyfikatem Cambridge English Qualifications, są zwalniani z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin B2 First (FCE) i otrzymać międzynarodowy certyfikat

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy B2 First (FCE).

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla chcących zdobyć uprawnienia
Dla nauczycieli
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby B2 First (FCE).

Opis egzaminu

B2 First (FCE) ocenia znajomość języka angielskiego na poziomie B2 wedle skali CEFR. Dostępny jest także w wersji B2 First for Schools tematycznie dopasowanej do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym, co jest jedyną różnicą pomiędzy obiema wersjami. Egzamin składa się z czterech części, z których każda poświęcona jest jednej sprawności językowej: słuchaniu, czytaniu, pisaniu i mówieniu. Egzamin B2 First (FCE) sprawdza, a w przypadku pozytywnego wyniku potwierdza, płynność językową i swobodną komunikację w języku angielskim zarówno w pracy, jak i życiu codziennym.

Jak wygląda struktura egzaminu?

  • I część „Reading and Use of English” – trwa 75 minut, składa się z siedmiu modułów. W sumie do wykonania jest 56 zdań różnego typu: uzupełnianie luk w tekstach, słowotwórstwo i parafrazy z użyciem podanego słowa, a także zadania na czytanie ze zrozumieniem. W tej części zdający może zaprezentować umiejętność rozumienia treści pochodzących z książek beletrystycznych, gazet, magazynów czy artykułów internetowych, a także znajomość gramatyki i słownictwa.
  • II część „Writing” – trwa 80 minut, w sumie należy wykonać dwa zadania: napisać esej (od 140 do 190 słów) oraz napisać jeden tekst (140-190 słów) do wyboru spośród form takich jak: artykuł, nieformalny e-mail lub list, formalny e-mail lub list, raport, recenzja. Zadania pozwalają ocenić umiejętności pisania formalnych i nieformalnych tekstów.
  • III część „Listening” – trwa 40 minut, tworzą ją cztery moduły, w sumie 30 zadań/pytań dotyczących zaprezentowanych nagrań o zróżnicowanej długości, rodzaju (dialog, wywiad, rozmowa telefoniczna, monolog) w różnych kontekstach. Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie. By poradzić sobie z tą częścią egzaminu, wymagana jest umiejętność rozumienia ze słuchu, wyłapywania określonych informacji, określenia, opinii i postaw na podstawie usłyszanego nagrania.
  • IV część „Speaking” – trwa 14 minut, w trakcie których wykonywane są cztery zadania: zaprezentowanie osoby zdającego, omówienie fotografii, dyskusja z drugim kandydatem na zadany temat, a także odpowiedź na pytania zadawane przez egzaminatora. W tej części zdający powinien zaprezentować umiejętność skutecznego komunikowania się w sytuacjach rozmowy bezpośredniej.

Wyniki

Wyniki egzaminu B2 First (FCE) są przedstawiane według skali Cambridge English. Każda osoba zdająca test otrzymuje zestawienie wyników tzw. Statement of Results. W zestawieniu wyników pokazana jest punktacja, informacja o osiągniętym poziomie w ramach każdej ze sprawności językowych, a także ocena A, B lub C. W przypadku egzaminu B2 First (FCE) wyniki prezentowane są według następującej skali:

  • 160-172 pkt. (ocena C) – B2,
  • 173-179 pkt. (ocena B) – B2.
  • Egzamin zapewnia również wiarygodną ocenę na poziomie powyżej B2 (poziom C1 – 180 – 190 pkt. (ocena A), a także poniżej B2 (poziom B1) – 140-159 pkt.

Certyfikaty są zwykle przesyłane do centrum egzaminacyjnego w ciągu trzech miesięcy od dnia egzaminu. Wyniki online można otrzymać szybciej, poprzez rejestracje na bezpłatnej platformie Online Results Service.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów można zdać egzamin Cambridge-B2 First (FCE)

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest B2 First (FCE).

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając B1 Preliminary (PET) w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?