Egzamin C1 Advanced (CAE)

C1 Advanced (CAE)

C1 Advanced, dawniej funkcjonujący pod nazwą CAE, to czwarty pod względem poziomu trudności egzamin z serii popularnych egzaminów Cambridge English Qualifications. Egzamin potwierdza znajomość języka na poziomie C1- zaawansowanym. Zdający, którym uda się go pomyślnie przejść, otrzymują prestiżowy, uznawany na całym świecie certyfikat, ważny bezterminowo. Egzamin C1 Advanced jest honorowany przez ponad 6000 instytucji na całym świecie. W Polsce uznawany jest m.in. przez takich pracodawców jak np.: mBank, Michael Page, PwC, Siemens, Adamed, a także w większości uniwersytetów i szkół wyższych. Wraz z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w klasach starszych szkół podstawowych oraz szkołach średnich. Jest akceptowany podczas procesu uzyskiwania wizy studenckiej do Australii. Bezsprzecznie egzamin C1 Advanced (CAE) to poważny krok na ścieżce rozwoju kompetencji językowych, który skraca drogę do wymarzonej pracy czy studiów w języku angielskim.

Organizator egzaminu

Cambridge English jako jednostka University of Cambridge od wielu lat pomaga ludziom na całym świecie uczyć się angielskiego i nabierać pewności w praktycznym posługiwaniu się tym językiem w różnych sytuacjach. Cambridge English zajmuje się nie tylko nauczaniem, ale także potwierdzaniem nabytych umiejętności językowych. Tworzy kompleksowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje językowe, egzaminy i testy dla osób uczących się i nauczycieli języka angielskiego. Certyfikaty Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji i placówek rządowych na całym świecie. Posiadanie certyfikatu z logo Cambridge English zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy w Polsce i za granicą. W naszym kraju certyfikaty te są uznawane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służbę Cywilną. Na wielu uczelniach studenci, którzy mogą pochwalić się certyfikatem Cambridge English Qualifications, są zwalniani z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin C1 Advanced (CAE) i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy C1 Advanced (CAE).

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla chcących zdobyć uprawnienia
Dla nauczycieli
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących zdobyć WIZĘ
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby C1 Advanced (CAE).

Opis egzaminu

C1 Advanced (CAE) ocenia znajomość języka angielskiego na poziomie C1 wedle skali CEFR. Jest to poziom oczekiwany m.in. od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. Egzamin składa się z czterech części, z których każda poświęcona jest jednej sprawności językowej: słuchaniu, czytaniu, pisaniu i mówieniu. Egzamin C1 Advanced (CAE) sprawdza, a w przypadku pozytywnego wyniku potwierdza, płynność językową i swobodną komunikację w języku angielskim zarówno w życiu codziennym, środowisku pracy, jak i akademickim.

Jak wygląda struktura egzaminu?

  • I część „Reading and Use of English” – trwa 90 minut, składa się z ośmiu modułów. W sumie do wykonania jest 56 zdań różnego typu: uzupełnianie luk w tekstach, słowotwórstwo i parafrazy z użyciem podanego słowa, a także zadania na czytanie ze zrozumieniem. W tej części zdający może zaprezentować umiejętność rozumienia treści pochodzących z książek beletrystycznych, gazet, magazynów czy artykułów internetowych, a także znajomość gramatyki i słownictwa.
  • II część „Writing” – trwa 90 minut, w sumie należy wykonać dwa zadania: napisać esej (od 220 do 260 słów) oraz napisać jeden tekst (220-260 słów) do wyboru spośród form takich jak: artykuł, recenzja, raport e-mail, list. Zadania pozwalają ocenić umiejętności pisania formalnych i nieformalnych tekstów.
  • III część „Listening” – trwa 40 minut, tworzą ją cztery moduły, w sumie 30 zadań/pytań dotyczących zaprezentowanych nagrań o zróżnicowanej długości, rodzaju (dialog, wywiad, rozmowa telefoniczna, monolog) w różnych kontekstach. Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie. By poradzić sobie z tą częścią egzaminu, wymagana jest umiejętność rozumienia ze słuchu, wyłapywania określonych informacji, określenia, opinii i postaw na podstawie usłyszanego nagrania.
  • IV część „Speaking” – trwa 15 minut, w trakcie których wykonywane są cztery zadania: zaprezentowanie osoby zdającego, opis fotografii, dyskusja z drugim kandydatem na zadany temat, a także odpowiedź na pytania zadawane przez egzaminatora. W tej części zdający powinien zaprezentować umiejętność skutecznego i poprawnego komunikowania się w sytuacjach rozmowy bezpośredniej.

Wyniki

Wyniki egzaminu C1 Advanced (CAE) są przedstawiane według skali Cambridge English. Każda osoba zdająca test otrzymuje zestawienie wyników tzw. Statement of Results. W zestawieniu wyników pokazana jest punktacja, informacja o osiągniętym poziomie w ramach każdej ze sprawności językowych, a także ocena A, B lub C. W przypadku egzaminu C1 Advanced (CAE) wyniki prezentowane są według następującej skali:

  • 180-192 pkt. (ocena C) – C1,
  • 193-199 pkt. (ocena B) – C1.

Egzamin zapewnia również wiarygodną ocenę na poziomie powyżej C1 (poziom C2) – 200- 210 pkt. (ocena A), a także poniżej C1 (poziom B2) – 160-179 pkt.

Certyfikaty są zwykle przesyłane do centrum egzaminacyjnego w ciągu trzech miesięcy od dnia egzaminu. Wyniki online można otrzymać szybciej, poprzez rejestracje na bezpłatnej platformie Online Results Service.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów można zdać egzamin Cambridge-C1 Advanced (CAE)

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest C1 Advanced (CAE).

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając C1 Advanced (CAE) w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?