Angielski biznesowy - Best Centrum

Angielski biznesowy

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 min.

Stopień III grupa A3BIZ

Gramatyka

 • Powtórzenie czasów: present simple i present continuous;
 • Formy wyrażania przyszłości, słowotwórstwo, przedimki;
 • Powtórzenie czasów: present perfect i past simple. Czasowniki modalne;
 • Stopniowanie przymiotników. Okresy warunkowe ( I i II);
 • Przymiotniki i przysłówki, zdania względne;
 • Zdania złożone, zdania względne, okresy warunkowe ( I-III);
 • Formy czasownika gerund/infinitive, czasowniki modalne, zdania złożone –cd;
 • Formy czasownika; ;gerund/infinitive – cd, strona bierna, mowa zależna, słowotwórstwo;
 • Strona bierna – cd, czasowniki modalne.

Słownictwo

 • Słownictwo dotyczące firm i przedsiębiorstw – rodzaje, struktura, stanowiska, kariera zawodowa, motywacja pracowników;
 • Słownictwo dotyczące procesu planowania, wdrażania strategii, zdobywania nowych rynków, a także stylów zarządzania, cech przywódczych, kolokacje;
 • Słownictwo dotyczące pieniędzy – zarobki, rozwój ekonomiczny, w tym ochrona środowiska. Rozmowy telefoniczne;
 • Słownictwo związane z marketingiem – skuteczne metody reklamy, techniki oraz marki. Outsourcing i offshoring, migracja w celach zarobkowych;
 • Słownictwo związane z bilansem zysków i strat – materiały wizualne, prezentacje, strategie, burza mózgów;
 • Słownictwo związane  z szukaniem pracy w tym rozmowy kwalifikacyjne, tworzenie CV;
 • Słownictwo związane z rodzajem rynków, firmami online, reklamą w internecie, petycjami internetowymi, a także z działalnością charytatywną;
 • Słownictwo związane z korespondencją biznesową – typy i rodzaje, sposoby komunikowania się, popyt i podaż;
 • Słownictwo związane z logistyką, krytyką, sukcesem , kreatywnością a także z innowacjami.

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 min.

Stopień IV grupa A4BIZ

Gramatyka

 • Rodzajniki: rodzaje i użycie; czasowniki modalne: rady, dedukcja, obowiązek, możliwość;
 • Tworzenie pytań; zdania podrzędnie złożone;
 • Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, strona bierna;
 • Przymiotniki i przysłówki: stopniowanie, miejsce w zdaniu;
 • Konstrukcje służące podkreślaniu przekazywanych informacji (inwersja i inne), tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, mieszany);
 • Czasy przyszłe (going to, future simple, future perfect, present simple, future continuous, czasowniki modalne);
 • Zdania czasowe (formy i zastosowanie);
 • Mowa zależna; konstrukcja zdania; zdania podrzędne.

Słownictwo

 • Fuzje, alianse strategiczne; metafory;
 • Wyrażenia z „take”, projekty biznesowe, kolokacje, czasowniki frazowe;
 • Synonimy; rzeczowniki złożone; informacja i technologia;
 • Prawo; kolokacje;
 • Marka, znaki towarowe;
 • Przedrostki; słownictwo związane z inwestycjami, zasoby naturalne; przedrostki przeczące;
 • Giełda i papiery wartościowe;
 • Konkurencja i pozycja firmy na rynku;
 • Konsulting, szkolenia.