Angielski dla dorosłych - Best Centrum

Angielski dla dorosłych

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupa A1

Gramatyka

 • Zaimki osobowe;
 • Czasownik ‘to be’;
 • Dopełniacz saksoński;
 • Przymiotniki dzierżawcze;
 • Pytania ogólne z ‘to be’;
 • Przedimek nieokreślony ‘a/an’;
 • Czasownik ‘to be’ – forma przecząca
  Czas ‘Present Simple’ – zdania twierdzące i pytania;
 • Zaimki wskazujące ‘this, that, these, those’;
 • Liczba mnoga rzeczowników
  Czas ‘Present Simple’ – zdania przeczące;
 • Czasownik modalny – ‘can/can’t’;
 • Konstrukcja ‘let’s…’
  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
 • Pytania ‘How much / How many…?’
 • Użycie ‘a/ an/ some/any’
 • Zaimki w formie dopełnienia
 • Wyrażenie ‘would like’
  Konstrukcja ‘there is / there are’
 • Czasownik ‘have got’
 • Użycie przysłówków ‘very, quite, really’
  Czas ‘Past Simple’ – ‘to be’,czasowniki regularne,
  pytania i krótkie odpowiedzi, formy przeczące
  Zaimek ‘one / ones’
 • Zaimki i przymiotniki dzierżawcze
 • Czas ‘Past Simple’ – czasowniki nieregularne
  Czas ‘Present Simple’
 • Przysłówki częstotliwości
 • Czas ‘Present Continuous’
 • Przysłówki sposobu
  Stopień wyższy i najwyższy przymiotników
 • Konstrukcja ‘prefer+noun / -ing form’
 • czas ‘Future Simple’ – spontaniczne decyzje, oferty

Słownictwo

 • Alfabet,
 • Liczebniki 1-100
 • Kraje i narodowości
 • Rodzina
 • Zawody
  Dni wolne od pracY, wakacje
  Czasowniki/czynnoścI
 • Przedmioty codziennego użytku
 • Kolory, przymiotniki
  Czas wolny – czynności
 • Dni tygodnia, nazwy miesięcy
 • Dyscypliny sportu, gry,wyrażenia
  ‘do, go, play + sport’
 • Wiadomości tekstowe
 • Duże liczby, liczebniki porządkowe
 • Sugestie i prośby
 • Rozmowa telefoniczna
  Żywność i napoje
 • Przymiotniki opisujące stan fizyczny i emocjonalny
 • Karty dań, ceny
  Meble i wyposażenie
 • Rzeczy osobiste, ubrania
 • Domy/mieszkania
 • Przymiotniki opisujące miejsca
  Nazwy budynków
 • Przyimki miejsca
 • Środki transportu
  Przymiotniki opisujące osoby
 • Opis wydarzenia
 • Czasowniki złożone
 • Czynności
 • Nazwy pomieszczeń w domu
 • Pogoda
 • Zdrowie
 • Media,Filmy,Sztuka

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut

Stopień II grupa A2

Gramatyka

 • Czas Present Simple –  przysłówki częstotliwości
 • Czas Present Continuous
 • Czas Past Simple
 • Użycie so i neither
 • Czas Present Perfect
 • Konstrukcja going to
 • Zdania względne – defining relative clauses
 • Czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości
 • Stopniowanie przymiotników
 • Pytania pozorne idirect questions
 • Czasowniki modalne should, can, have to
 • Czas Present Perfect Simple z for i since
 • Konstrukcja used to
 • ‘Will’ w odniesieniu do przyszłości
 • Określniki ilościowe: too, too much / many, enough;
 • Użycie like
 • I okres warunkowy
 • Forma -ing lub bezokolicznik
 • Strona bierna – Present Simple
 • Questions
 • Czasy Past Simple i Past Continuous
 • Can, could, be able to
 • Strona bierna – Past Simple

Słownictwo

 • Czynności codzienne
 • Nawyki
 • Sklepy i zakupy
 • Rodzaje muzyki
 • Słownictwo dotyczące biografii
 • Kolokacje;
 • Osiągnięcia i doświadczenia
 • Jedzenie
 • Restauracje Czasowniki wyrażajace zmysły
 • Opisywanie ludzi  Nazwy geograficzne
 • Urządzenia gospodarstwa domowego
 • Atrakcje turystyczne
 • Części ciała
 • Wygląd zewnętrzny
 • Przymiotniki opisujące osobowość
 • Choroby i kontuzje
 • Relacje międzyludzkie
 • Praca
 • Czasowniki make i do
 • Przestępstwa

Stopień III grupa A3

Gramatyka

 • Pytania o podmiot
 •  Czasy Past Simple i Past Continuous
 •  Konstrukcje Used to i would
 • Czasy Past Perfect i Past perfect Continuous
 • Czasowniki modalne should/ought to
 • Zdania podrzędne celu
 • Czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous
 • Czasowniki z dwoma dopełnieniami
 • Strona bierna
 • Wyrażenie have something done
 • Pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy
 • Czasy Future Simple i Future Perfect oraz Present Simple
  i Present Continuous do wyrażania przyszłości
 • Czasowniki modalne do wyrażania przyszłości
 • Konstrukcje: czasownik + -ing, czasownik + bezokolicznik
 • Mowa zależna, pytania zależne
 • Czasowniki modalne do opisywanie konieczności i zobowiązania
 • Czasowniki modalne do opisywanie zdolności
 • Czasowniki modalne w przeszłości
 • Czasownik get

Słownictwo

 • Słownictwo związane ze snem i stresem
 • Przymiotniki
 • Słownictwo związane z czytaniem, oszczędzaniem, przestępczością
 • Słownictwo związane z pracą, osiągnięciami, i przyjaźnią
 • Słownictwo związane z pieniędzmi, sławą i sukcesem oraz pracami domowymi
 • Słownictwo związane z podróżowaniem, samotnością, robieniem interesów i zakupów.
 • Słownictwo związane ze skojarzniami, z podróżowaniem, z zabawkami oraz ze zmianami
 • Słownictwo związane z jedzeniem, pogodą, pracą
 • Czasowniki make i do
 • Słownictwo do opisywania ludzi oraz stopnia trudności wykonywanych czynności
 • Słownictwo związane z więzieniem
 • Słownictwo związane ze ślubem.