Niemiecki dla dorosłych - Best Centrum

Niemiecki dla dorosłych

Zajęcia 1 x w tygodniu po 135 minuty

Stopień I grupy N1

Gramatyka

 • Zaimki osobowe
 • Odmiana czasownika przez osoby
 • Miejsce czasownika w zdaniu oznajmującym
 • Zdania pytające: Ja/Nein – Fragen i W – Fragen
 • Rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku
 • Przeczenie, zaimki dzierżawcze w mianowniku
 • Czasowniki rozdzielnie złożone
 • Szyk zdania z dwoma czasownikami
 • Biernik
 • Przeczenie i zaimki dzierżawcze w bierniku
 • Czasowniki modalne können i müssen
 • Zaimek bezosobowy man
 • Zaimki osobowe w bierniku
 • Przyimki auf, in, für, ohne  z biernikiem
 • Formy war, hatte, es gab czasu Imperfekt
 • Czas przeszły Perfekt
 • Rodzajnik określony i nieokreślony w celowniku
 • Przyimek mit z celownikiem
 • Czasowniki modalne wollen, dürfen
 • Utrwalenie

Słownictwo

 • Formy powitania i pożegnania
 • Pytanie i odpowiedzi o pochodzenie, miejsce zamieszkania, imię i nazwisko
 • Nazwy krajów i różnych produktów
 • Słówka pytające: wo, woher, wohin,
 • Liczby do 100\
 • Słownictwo związane z miastem / wsią (budynki i inne objekty)
 • Słówka pytające: wie hoch, wie alt, wie viele
 • Liczby powyżej 100
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące stanu cywilnego, rodziny, wieku, zainteresowań
 • Dni tygodnia i godziny (oficjalne)
 • Zwiedzanie miasta (aktywności, czynności, obiekty)
 • Artykuły spożywcze, zakupy, ceny
 • W restauracji / kawiarni – zamawianie, płacenie
 • Zawody
 • Przebieg dnia (różne czynności)
 • Gotowanie (przepisy) i jedzenie
 • Opowiadanie o przeszłości
 • Planowanie spotkania
 • Roczniki, godziny (prywatne)
 • Opowiadanie o przeszłości, życiorys
 • W hotelu – przebieg dnia, pogoda, sprawozdanie z podróży, rezerwacja pokoju
 • Opisywanie osób
 • Orientacja w mieście
 • Kupowanie ubrań – rozmiary, kolory
 • Utrwalenie

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupy N1

Gramatyka

 • Alfabet
 • Pozycja czasownika w zdaniu (zd. oznajmujące)
 • Pytania proste i szczegółowe
 • Rodzajniki: der, die, das
 • Odmiana prostych czasowników w czasie teraźniejszym
 • Rodzajnik określony, nieokreślony oraz rodzajnik zerowy
 • Przymiotniki
 • Rodzajnik w roli zaimka
 • Liczba mnoga rzeczowników
 • Stopniowanie przymiotników
 • Liczba mnoga rzeczowników
 • Partykuły
 • Przyimki oraz wyrażenie przyimkowe
 • Rzeczowniki złożone
 • Tryb rozkazyjące
 • Czasowniki modalne
 • Okoliczniki czasu i miejsca
 • Liczebniki porządkowe
 • Zaimki dzierżawcze
 • Przysłówki

Słownictwo

 • Zawody
 • Liczby 1-100
 • Nazwy geograficzne: państwa, miasta, rzeki, góry, itp.
 • Potrawy i napoje
 • Informacje w formularzach i ankietach osobowych
 • Waluty
 • Liczby powyżej 100
 • Meble i inne przedmioty domowe
 • Sklepy i inne miejsca użyteczności publicznej
 • Towary, ubrania itp.
 • Artykuły spożywcze, różne rodzaje sklepów
 • Jednostki miary, opakowania
 • Zawody
 • Pory dnia i pory roku
 • Przedmioty, owoce, warzywa

Zajęcia 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień II grupy N2

Gramatyka

 • Stopniowanie przymiotnika
 • Przyimki aus, bei , von , zu + Dativ
 • Zaimek osobowy w celowniku
 • Czasowniki modalne w Imperfekcie
 • Konstrukcja ich haette gern
 • Zdania poboczne z weil oraz dass
 • Konstrukcja ich habe gern
 • Pytanie o rozstrzygnięcie
 • Okoliczniki czasu
 • Tryb rozkazujący
 • Czasownik sollen
 • Zaimki wo i wohin
 • Przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem
 • Zdania poboczne z weil i wenn, okoliczniki czasu
 • Przymiotnik z rodzajnikiem określonym
 • Dopełniacz
 • Zdania poboczne z ob.,
 • Przymiotnik z rodzajnikiem nieokreślonym
 • Czasowniki zwrotne, czasownik sollte
 • Deklinacja rodzajników i zaimków,
 • Spójniki aber, denn, und, sondern
 • Konjunktiv II
 • Odmiana przymiotnika bez rodzajnika
 • Konstrukcja z zu
 • Czasownik z dopełnieniem przyimkowym
 • Przysłowki przyimkowe
 • Pytania z przimkami o osoby i rzeczy
 • Utrwalenie

Słownictwo

 • Nazwy geograficzne, miasto-wieś – porównanie
 • Środki lokomocji, sposób podróżowania
 • Praca
 • Kraje, narodowości, języki
 • Słownictwo typowe dla tekstu informacyjnego
 • Opis budynku, mieszkania
 • Zwroty potrzebne do wyrażania emocji
 • Biografia
 • Artykuły spożywcze
 • Miary, wagi
 • Opis miejscowości
 • Ogłoszenie mieszkaniowe
 • Turystyka
 • Hobby, zainteresowania
 • Ulubione czynności, spędzanie wolnego czasu w weekend
 • Życie studenckie
 • Meble, sprzęty agd
 • Wycieczki po mieście, zwiedzanie, orientacja w budynku
 • Wydarzenia historyczne, uroczystości
 • Pisanie dat
 • Przestępczość
 • Turystyka, zabytki
 • Życzenia urodzinowe
 • Opis krajobrazu, opis terenu przemysłowego
 • Przepisy kulinarne
 • Opis osób i wydarzeń
 • Sport, życie polityczne i społeczne
 • Słownictwo typowe dla tekstów użytkowych
 • Wyrażanie opinii o dziele malarskim
 • Wydarzenia dnia powszedniego
 • Zdrowie
 • Wydarzenia historyczne, wojna
 • Tutystyka
 • Wykształcenie
 • Miejsce zamieszkania
 • Wyrażanie życzeń
 • Wizyta w operze, życie towarzyskie
 • Biografia
 • Praca za granicą
 • Pisanie maila
 • Bank
 • Wypoczynek
 • Restauracja
 • Wyrażanie emocji
 • Wiedza krajoznawcza
 • Utrwalenie

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut

Stopień II grupy N2

Gramatyka

 • Zaimek dzierżawczy
 • Szyk w zdaniu oznajmującym, pytającym
 • Liczba mnoga rzeczowników
 • Zaimek dzierżawczy
 • Czasowniki rozdzielczo-złożone
 • Szyk w zdaniu złożonym
 • Rodzaje rzeczowników
 • Zdania z weil, obwohl, dass
 • Czas przeszły Perfekt, Praeteritum
 • Zdania z weil i obwohl
 • Czas przeszły Perfekt
 • Czasowniki regularne i nieregularne. Zdania pytające. Słowotwórstwo
 • Udzielanie rady z “soll”
 • Zdania warunkowe z “wenn”
 • Czasowniki modalne
 • Odmiana przymiotników
 • Rekcja czasownika
 • Powtórka i utrwalenia poznanych zagadnień gramatycznych

Słownictwo

 • Rodzina, dom
 • Zawody
 • Dzieci i młodzież oraz ich charaktery
 • Młodzi ludzie dzisiaj, jak żyją, co myślą
 • Urlop i podróż
 • Zdrowie
 • Zdrowy tryb życia
 • Sport, czas wolny, hobby
 • Nawyki żywieniowe, kuchnie regionalne, specjały
 • Kolory i rodzaje ubrań
 • Zakupy
 • Gry, zabawy  i  ćwiczenia utrwalające poznany materiał
 • Zwroty grzecznościowe, życzenia

Zajęcia 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień III grupy N3

Gramatyka

 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie Präsens – powtórzenie
 • Zdania przydawkowe
 • Zaimek względny
 • Zdania względne z przyimkami
 • Czasowniki modalne: odmiana i znaczenie
 • Odmiana słaba rzeczowników
 • Präteritum (czas przeszły prosty czasowników regularnych i nierozdzielnie złożonych)
 • Zdania podrzędnie złożne z “als”, “wenn”
 • Zdania podrzędnie złożone z “weil”, “dass”, “obwohl”, trotzdem”
 • Zdania podrzędnie złożone z “während”
 • Zdania podrzędnie złożone z “bevor”, “seit”, “seitdem”
 • Präteritum (czas przeszły czasowników mocnych i rozdzielnie złożonych)
 • Następstwo czasu: szyk zdania
 • Czasownik “brauchen + zu” + bezokolicznik
 • Zdania podrzędnie złożone z “damit” i “um … zu”
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym w stopniu wyższym i najwyższym
 • Passiv: strona bierna Präsens i Präteritum
 • Szyk zdania z okolicznikami czasów
 • Strona bierna z czasownikami modalnymi
 • Kombinacje zdań z użyciem złączek wyrazowych: “zwar-aber”, “entweder-oder”, “nicht nur-sondern auch”, sowohl-als auch”, “weder-noch”
 • Perfekt z czasownikami modalnymi
 • Zdania z “je … desto/umso”
 • Zaimek nieokreślony
 • Przyimki rządzące dopełniaczem
 • Czasowniki z bezokolicznikiem
 • Czas przyszły: werden+ bezokolicznik
 • Powtórzenie zagadnień gramatycznych

Słownictwo

 • Powtórzenie zagadnień leksykalnych z lat poprzednich
 • Wynalazki i odkrycia, sprzęty techniczne
 • Słówka charakterystyczne dla dialektu szwabskiego np. Maultaschen, Besenwirtschaft etc.
 • Słownictwo z zakresu komputera
 • Powtórzenie nazw zawodów męskich i żeńskich
 • Struktura firmy
 • Zwroty używane w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i w ogłoszeniach o pracę
 • Cechy charakteru
 • Uczucia
 • Obyczaje bożonarodzeniowe, śpiewanie kolęd
 • Słownictwo dotyczące morza i czynności wykonywanych na plaży
 • Ochrona środowiska
 • Zwroty używane podczas dyskusji
 • Przyzwolenie, odrzucenie i inne
 • Argumenty za i przeciw segregacji śmieci
 • Wypadek samochodowy: typowe zwroty potrzebe opisu wypadku, części składowe samochodu, rodzaje ubezpieczeń
 • Internacjonalizmy
 • Słownictwo dotyczące historii słynnego “Oktoberfest”
 • Zabytki Berlina i Monachium
 • Formułowanie przypuszczeń
 • Argumentowanie
 • Przypomnienie zwrotów używanych w rozmowie
 • Przypomnienie najważniejszych zwrotów używanych przy opisie obrazka
 • Słownictwo: na szlaku narciarskim, zdrowie, medycyna, rodzaje sportów zimowych
 • Słownictwo z dziedziny polityki (ustrój państwa), święta i obyczaje, religie
 • Dyscypliny sportowe
 • Rodzaje tekstów literackich
 • Astrologia
 • Powtórzenie zagadnien leksykalnych

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut

Grupy N3

Gramatyka

 • Tryb przypuszczający
 • Zasady poprawnego użycia rodzajnika określonego
 • Bezokolicznik z “zu”
 • Zasady poprawnego użycia rodzajnika nieokreślonego
 • Spójniki “deshalb”, “obwohl”, “trotzdem”
 • Czasy przeszłe Imperfekt i Plusquamperfekt
 • Zdania poboczne z “als”, “wenn” i “nachdem”
 • Czasowniki modalne w trybie przypuszczającym
 • Pytania bezpośrednie i pośrednie
 • Przyimki miejsca i kierunku
 • Czasowniki zwrotne
 • Zdania względne
 • Zdania celowe z “um … zu”
 • Rekcja czasowników
 • Czas przyszły Futur I
 • Strona bierna w czasie teraźniejszym

Słownictwo

 • Pozytywne i negatywne przymiotniki opisujące osoby
 • Słownictwo związane ze szkołą
 • Słownictwo związane z Wszystkich Świętych i Halloween
 • Domy i mieszkania, skróty spotykane w ogłoszeniach o wynajem mieszkania
 • Życiorysy
 • Rodzina i dzieci
 • Słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem
 • Wspomnienia: zapachy, smaki, kolory, miejsca
 • Podróże, hotele, pensjonaty; wakacje
 • Pogoda, prognozy pogody
 • Przysłowia
 • Słownictwo związane z Wielkanocą
 • Związki: małżeństwo, partnerstwo, przyjaźnie
 • Święta i uroczystości, zaproszenia
 • Przepowiednie
 • Alternatywne metody leczenia
 • Choroby i lekarstwa