Szkoła

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Procedura Sanitarna

Procedura sanitarna na rok szkolny 2020/2021 obowiązująca na terenie placówek BEST Centrum Języków Obcych

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument określa procedurę sanitarną obowiązującą na terenie placówek szkoły językowej PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Tychach przy ulicy Kopernika 1B (dalej jako: „Procedura sanitarna”).
 2. Wymogi określone w Procedurze sanitarnej mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zostały przygotowane zgodne z aktualną wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju oraz Generalnego Inspektoratu Sanitarnego.
 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:
  1. „Szkole” – rozumie się przez to BEST Centrum Języków Obcych
  2. „uczestnikach kursu” – rozumie się przez to osoby korzystające z usług oferowanych przez Szkołę, uczestniczących w kursach językowych,
  3. „rodzicach lub opiekunach” – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów uczestników kursu,
  4. „pracowniku” – rozumie się przez to osobę zatrudnioną przez Szkołę bez względu na podstawę zatrudnienia i wykonującą pracę na rzecz Szkoły, w szczególności lektora prowadzącego działalność edukacyjną z uczestnikami kursu,
  5. „sali lekcyjnej” – rozumie się przez to wyodrębnione pomieszczenie, przeznaczone i przystosowane do przeprowadzenia w nim kursu.

§ 2

Obowiązek zakrywania ust i nosa

 1. Na terenie Szkoły należy stosować się do powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa.
 2. Do zakrywania ust i nosa służyć może jedynie maseczka.
 3. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
  1. dzieci do ukończenia 5 roku życia;
  2. osób niemogących zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia; 
  3. osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

§ 3

Zachowanie społecznego dystansu

 1. Na terenie Szkoły należy stosować się do obowiązku zachowania odpowiedniej społecznej odległości między osobami.
 2. Odległość powinna wynosić:
  1. 1,5 metra – w przypadku stanowisk pracy, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności, a zastosowane zostały środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii (np. przegroda pleksi w sekretariacie);
  2. 1,5 metra – w przypadku rodziców lub opiekunów przyprowadzających lub odbierających uczestników kursu ze Szkoły; odległość ta powinna być zachowana zarówno w stosunku do pracowników Szkoły, jak i pozostałych rodziców lub opiekunów oraz uczestników kursu.
 3. Pracownicy mają prawo do zwrócenia uwagi osobom nieprzestrzegającym tego dystansu, aby odległość opisana w ust. 2 została zachowana.

§ 4

Środki ochrony osobistej zapewniane przez Szkołę

 1. Szkoła zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej w postaci jednorazowych rękawiczek lub płynu do dezynfekcji rąk. Pracownik zobowiązany jest do regularnego korzystania przynajmniej z jednego środka ochrony osobistej.
 2. Środki do dezynfekcji umieszczone są w następujących punktach:
  1. przy każdych drzwiach wejściowych na teren Szkoły
  2. w każdej sali lekcyjnej
  3. w sekretariacie
  4. w sanitariatach
  5. w pokoju nauczycielskim
 3. Do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk zobowiązany jest zarówno uczestnik kursu, jak i rodzic lub opiekun, a także wszystkie inne osoby przebywający na terenie Szkoły.
 4. Dezynfekcja rąk powinna nastąpić każdorazowo po wejściu na teren Szkoły.
 5. Na terenie Szkoły, blisko dozowników do płynu do dezynfekcji rąk, umieszczone są plakaty informujące o prawidłowym sposobie dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie Szkoły powinny  zapoznać się z ich treścią.

§ 5

Bezpieczne warunki pracy i nauki

 1. Na terenie Szkoły dokonuje się regularnej dezynfekcji przestrzeni użytkowej, w tym w salach lekcyjnych, pomieszczeniach biurowych, a także na terenie przestrzeni wspólnych.
 2. Dezynfekcji przestrzeni użytkowej dokonuje się przy użyciu atestowanych preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni.
 3. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zaplanowanych na dany dzień dokonuje się dezynfekcji ogólnej Szkoły przez osobę sprzątającą. Dezynfekcja obejmuje w szczególności: biurka, ławki, ladę rejestracji, krzesła, gałki, klamki, a także urządzenia sanitarne (umywalki, krany, toalety). Do przeprowadzenia dezynfekcji ogólnej zobowiązany jest pracownik wyznaczony przez Szkołę.
 4. Po każdych zakończonych zajęciach sala lekcyjna, w której odbywał się kurs:
  1. podlega dezynfekcji (lektor po zakończonych zajęciach dezynfekuje w szczególności stoliki, które były używane w trakcie jego zajęć),
  2. jest wietrzona w ramach możliwości lokalowych Szkoły, uzależnionych w szczególności od dopuszczalności otwierania okien w budynku.
 5. Podczas wietrzenia sali lekcyjnej powinna ona pozostawać pusta. W uzasadnionych przypadkach może znajdować się w niej pracownik Szkoły.
 6. W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji sali lekcyjnej oraz jej wietrzenia, między kolejnymi zajęciami zachowany będzie w miarę możliwości właściwy odstęp czasowy.
 7. Uczestnicy kursu zobowiązani są do przynoszenia do Szkoły jedynie niezbędnych artykułów edukacyjnych i do niewymieniania się nimi między sobą.
 8. W kasach Szkoły zaleca się dokonywania płatności w sposób bezgotówkowy – przelewem lub kartą płatniczą
 9. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, grupy złożone przez uczestników kursu są stałe, a do pracy z grupą przyporządkowani są ci sami pracownicy.

 

§ 6

Procedura przygotowana na wypadek wykazywania przez osobę objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2

 1. Sytuacja, gdy u osoby przebywającej na terenie Szkoły, w tym w szczególności u pracownika Szkoły, uczestnika kursu, rodzica lub opiekuna, zauważy się objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2, powoduje konieczność podjęcia kroków opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Osoba, u której widoczne są objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2 lub która na takie objawy się uskarża, powinna być niezwłocznie odseparowana od innych w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.
 3. Niezwłocznie po zaobserwowaniu objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2, należy skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do jej poleceń.
 4. Jeśli stan zdrowia osoby przejawiającej objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2 uzasadnia pilną interwencję medyczną, należy niezwłocznie skontaktować się z numerem ratunkowym 999 lub 112.
 5. W razie:
  1. braku wyodrębnionego pomieszczenia, o którym mowa w ust. 2,
  2. istnienia istotnych przeciwwskazań co do pozostawienia osoby wykazującej objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w zamkniętym pomieszczeniu, takich jak wiek lub dynamicznie pogarszający się stan zdrowia należy wydzielić powierzchnię, gdzie osoba ta będzie mogła oczekiwać na transport. Osoba ta powinna być odseparowana od innych osób w odległości minimum 2 metrów z każdej strony.
 6. Po przyjeździe transportu i opuszczeniu przez osobę wykazującą objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 terenu Szkoły, należy:
  1. bezzwłocznie podjąć działania mające na celu ustalenie obszaru, w którym osoba ta się przemieszczała, a następnie przeprowadzić jego dokładną dezynfekcję, z uwzględnieniem przedmiotów, z którymi miała styczność (zabawki, książki, klamki, gałki),
  2. w miarę możliwości dokonać przewietrzenia pomieszczeń Szkoły,
  3. powiadomić o zaistniałej sytuacji osobę pełniącą zarząd nad budynkiem – jeżeli Szkoła zajmuje lokal w budynku współdzielonym (biurowiec, kamienica) – do której należy decyzja w zakresie  przeprowadzenia dezynfekcji części wspólnych budynku.
 7. Do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 2-6 zobowiązani są wyznaczeni pracownicy Szkoły lub osoby nią zarządzające.
 8. Po wykonaniu czynności, w których mowa w ust. 2-6, pracownicy Szkoły lub osoby nią zarządzające powinny, w ramach możliwości, ustalić listę osób, które na terenie Szkoły mogły mieć kontakt z osobą wykazującą objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
 9. W celu usprawnienia wykonania czynności, o których mowa w ust. 3-4, na terenie Szkoły w widocznych miejscach umieszczone są pisemne informacje z danymi kontaktowymi do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz numerami alarmowymi 999 i 112.

§ 7

Działania edukacyjne

 1. Niezależnie od postanowień wskazanych w paragrafach poprzedzających, Szkoła prowadzi aktywne działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat higieny osobistej i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SAR-CoV-2.
 2. Działania te opierają się w szczególności na prowadzeniu rozmów z pracownikami Szkoły, a także uczestnikami kursów oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz dbaniu o zachowanie zasad obowiązujących na terenie Szkoły.

§ 8

Obowiązki ciążące na uczestnikach kursu, ich rodzicach lub opiekunach w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu

 1. Warunkiem osobistego uczestnictwa w kursie językowym jest:
  1. pozostawanie przez uczestnika kursu w stanie zdrowia i niewykazywanie przez niego objawów wskazujących na okoliczność zarażenia wirusem SARS-CoV-2,
  2. nieprzebywanie przez żadnego z domowników uczestnika kursu na kwarantannie domowej,
  3. brak kontaktu uczestnika kursu z osobą zarażoną SARS-CoV-2 – według najlepszej wiedzy uczestnika kursu oraz jego rodzica lub opiekuna.
 2. Uczestnicy kursów, oraz rodzice lub opiekunowie niepełnoletnich uczestników kursu zobowiązani są do złożenia odpowiedniego oświadczenie przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach, zapewniając o okolicznościach wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
 3. Na uczestnikach kursów, rodzicach lub opiekunach niepełnoletnich uczestników kursu spoczywa obowiązek zapoznania się z obowiązującą w Szkole Procedurą sanitarną.
 4. Wzór oświadczenia składanego przez uczestników Kursu / rodziców lub opiekunów niepełnoletnich uczestników kursu co do okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującą Procedurą sanitarną stanowi załącznik nr 1 do Procedury sanitarnej, a wzór oświadczenia w ww. zakresie składanego przez pracowników/współpracowników Szkoły stanowi załącznik nr 2 do Procedury sanitarnej.
 5. Uczestnik kursu może być przyprowadzany do Szkoły lub z niej odbierany jedynie przez jednego rodzica lub opiekuna. Stan zdrowia rodzica lub opiekuna nie może wykazywać objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uprasza się o przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż 5-10 minut przed zajęciami, aby zminimalizować kontakt z innymi osobami.
 7. W drodze do i ze Szkoły rodzic lub opiekun oraz uczestnik kursu powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

§ 9

Przepisy końcowe

 1. Procedura sanitarna obowiązuje na terenie Szkoły od dnia 01.09.2020 do odwołania.
 2. Procedura sanitarna może ulec zmianie w razie zmiany sytuacji epidemicznej, a w konsekwencji zmiany odnośnego stanu prawnego, wytycznych i zaleceń kierowanych ze strony organów państwowych.
 3. Szkoła ma obowiązek poinformować Uczestników kursów / rodziców lub opiekunów niepełnoletnich uczestników kursu o zmianach w Procedurze sanitarnej. .

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Oświadczenie Uczestniczka Kursu, rodzica lub opiekuna niepełnoletniego uczestnika kursu o niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w kursie oraz o zapoznaniu się z Procedurą sanitarną i zobowiązaniu do jej przestrzegania

_________________

miejscowość i data

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KURSU  LUB RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KURSU O NIEWYSTĘPOWANIU OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH UCZESTNICTWO W KURSIE ORAZ
O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ SANITARNĄ
I ZOBOWIĄZANIU DO JEJ PRZESTRZEGANIA

 

Uczestnik kursu ----------------------------------------------------------------------- (wpisać nazwisko i imię uczestnika kursu językowego organizowanego przez Szkołę Językową PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski (dalej jako: „Uczestnik kursu”)

Rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika kursu *

………………………………………………………………………………………………………… (wpisać nazwisko i imię rodzica/opiekuna jeśli dotyczy)

oświadczam, iż:

 1. zobowiązuję się do weryfikowania stanu zdrowia przed każdymi zajęciami odbywającymi się w formie stacjonarnej w ramach prowadzonego kursu,  a w przypadku zauważenia niepokojących objawów mogących wskazywać na zarażenie się przez niego wirusem SARS-CoV-2 – do nieuczestniczenia w zajęciach i poinformowania o tym Szkoły;
 2. według mojej najlepszej wiedzy, ani ja, ani niepełnoletni uczestnik kursu,* nie mieliśmy kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2;
 3. żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie domowej;
 4. jestem świadoma/y istnienia i treści przepisów nakładających obowiązek zakrywania ust i nosa,
 5. zapoznałam/em się z Procedurą sanitarną obowiązującą na terenie Szkoły i zobowiązuję się do jej przestrzegania, a także zapewnienia jej przestrzegania przez niepełnoletniego przez uczestnika kursu.*

 

W sytuacji, gdy okoliczności stanowiące podstawę do oświadczenia zawartego w punkcie 2. i 3. ulegną zmianie, zobowiązuję się do niezwłocznego i skutecznego poinformowania o tym Szkoły Językowej PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski oraz do nieuczestniczenia Uczestnika kursu w zajęciach i nieprzychodzenia do Szkoły.

______________________________________________

Podpis Uczestnika kursu lub rodzica / opiekuna prawnego

JEŚLI DOTYCZY:

Oświadczam, że jestem zwolniona/y – niepełnoletni uczestnik kursu jest zwolniony* - z obowiązku zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

______________________________________________

Podpis Uczestnika kursu lub rodzica / opiekuna prawnego

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie pracownika/współpracownika  o stanie zdrowia oraz o zapoznaniu się z Procedurą sanitarną i zobowiązaniu do jej przestrzegania

_______________

miejscowość i data

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA/WSPÓŁPRACOWNIKA O STANIE ZDROWIA ORAZ O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ SANITARNĄ I ZOBOWIĄZANIU DO JEJ PRZESTRZEGANIA

Ja, niżej podpisany

 

_________________________________________

będący pracownikiem / współpracownikiem

Szkoły Językowej PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski oświadczam, iż:

 1. według mojej najlepszej wiedzy nie jestem zakażony wirusem SARS-CoV-2;
 2. w przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów mogących wskazywać na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Szkoły PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski o tym fakcie;
 3. według mojej najlepszej wiedzy nie miałem kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2;
 4. żaden z domowników, z którymi przebywam na co dzień nie przebywa na kwarantannie domowej;
 5. jestem świadoma/y istnienia i treści przepisów nakładających obowiązek zakrywania ust i nosa,
 6. zapoznałam/em się z Procedurą sanitarną obowiązującą na terenie Szkoły PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

 

W sytuacji, gdy okoliczności stanowiące podstawę do oświadczenia zawartego w punkcie 1, 3 i 4 ulegną zmianie, zobowiązuję się do niezwłocznego i skutecznego poinformowania o tym Szkoły Językowej PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski.

 

 

______________________________

podpis pracownika / współpracownika

 

JEŚLI DOTYCZY:

Oświadczam, że jestem zwolniona/y z obowiązku zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

______________________________

podpis pracownika / współpracownika

PLIKI DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Oświadczenie Uczestniczka Kursu, Rodzica lub Opiekuna 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie Pracownika/Współpracownika

 

 

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij