Procedura sanitarna - Best Centrum

Procedura sanitarna

Procedura sanitarna na rok szkolny 2020/2021 obowiązująca na terenie placówek BEST Centrum Języków Obcych

§ 1

Postanowienia wstępne

 • Niniejszy dokument określa procedurę sanitarną obowiązującą na terenie placówek szkoły językowej PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Tychach przy ulicy Kopernika 1B (dalej jako: „Procedura sanitarna”).
 • Wymogi określone w Procedurze sanitarnej mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zostały przygotowane zgodne z aktualną wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju oraz Generalnego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:
  • „Szkole” – rozumie się przez to BEST Centrum Języków Obcych
  • „uczestnikach kursu” – rozumie się przez to osoby korzystające z usług oferowanych przez Szkołę, uczestniczących w kursach językowych,
  • „rodzicach lub opiekunach” – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów uczestników kursu,
  • „pracowniku” – rozumie się przez to osobę zatrudnioną przez Szkołę bez względu na podstawę zatrudnienia i wykonującą pracę na rzecz Szkoły, w szczególności lektora prowadzącego działalność edukacyjną z uczestnikami kursu,
  • „sali lekcyjnej” – rozumie się przez to wyodrębnione pomieszczenie, przeznaczone i przystosowane do przeprowadzenia w nim kursu.

§ 2

Obowiązek zakrywania ust i nosa

 • Na terenie Szkoły należy stosować się do powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Do zakrywania ust i nosa służyć może jedynie maseczka.
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
  • dzieci do ukończenia 5 roku życia;
  • osób niemogących zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;
  • osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

§ 3

Zachowanie społecznego dystansu

 • Na terenie Szkoły należy stosować się do obowiązku zachowania odpowiedniej społecznej odległości między osobami.
 • Odległość powinna wynosić:
  • 1,5 metra – w przypadku stanowisk pracy, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności, a zastosowane zostały środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii (np. przegroda pleksi w sekretariacie);
  • 1,5 metra – w przypadku rodziców lub opiekunów przyprowadzających lub odbierających uczestników kursu ze Szkoły; odległość ta powinna być zachowana zarówno w stosunku do pracowników Szkoły, jak i pozostałych rodziców lub opiekunów oraz uczestników kursu.
 • Pracownicy mają prawo do zwrócenia uwagi osobom nieprzestrzegającym tego dystansu, aby odległość opisana w ust. 2 została zachowana.

§ 4

Środki ochrony osobistej zapewniane przez Szkołę

 • Szkoła zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej w postaci jednorazowych rękawiczek lub płynu do dezynfekcji rąk. Pracownik zobowiązany jest do regularnego korzystania przynajmniej z jednego środka ochrony osobistej.
 • Środki do dezynfekcji umieszczone są w następujących punktach:
  • przy każdych drzwiach wejściowych na teren Szkoły
  • w każdej sali lekcyjnej
  • w sekretariacie
  • w sanitariatach
  • w pokoju nauczycielskim
 • Do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk zobowiązany jest zarówno uczestnik kursu, jak i rodzic lub opiekun, a także wszystkie inne osoby przebywający na terenie Szkoły.
 • Dezynfekcja rąk powinna nastąpić każdorazowo po wejściu na teren Szkoły.
 • Na terenie Szkoły, blisko dozowników do płynu do dezynfekcji rąk, umieszczone są plakaty informujące o prawidłowym sposobie dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie Szkoły powinny  zapoznać się z ich treścią.

§ 5

Bezpieczne warunki pracy i nauki

 • Na terenie Szkoły dokonuje się regularnej dezynfekcji przestrzeni użytkowej, w tym w salach lekcyjnych, pomieszczeniach biurowych, a także na terenie przestrzeni wspólnych.
 • Dezynfekcji przestrzeni użytkowej dokonuje się przy użyciu atestowanych preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni.
 • Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zaplanowanych na dany dzień dokonuje się dezynfekcji ogólnej Szkoły przez osobę sprzątającą. Dezynfekcja obejmuje w szczególności: biurka, ławki, ladę rejestracji, krzesła, gałki, klamki, a także urządzenia sanitarne (umywalki, krany, toalety). Do przeprowadzenia dezynfekcji ogólnej zobowiązany jest pracownik wyznaczony przez Szkołę.
 • Po każdych zakończonych zajęciach sala lekcyjna, w której odbywał się kurs:
  • podlega dezynfekcji (lektor po zakończonych zajęciach dezynfekuje w szczególności stoliki, które były używane w trakcie jego zajęć),
  • jest wietrzona w ramach możliwości lokalowych Szkoły, uzależnionych w szczególności od dopuszczalności otwierania okien w budynku.
 • Podczas wietrzenia sali lekcyjnej powinna ona pozostawać pusta. W uzasadnionych przypadkach może znajdować się w niej pracownik Szkoły.
 • W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji sali lekcyjnej oraz jej wietrzenia, między kolejnymi zajęciami zachowany będzie w miarę możliwości właściwy odstęp czasowy.
 • Uczestnicy kursu zobowiązani są do przynoszenia do Szkoły jedynie niezbędnych artykułów edukacyjnych i do niewymieniania się nimi między sobą.
 • W kasach Szkoły zaleca się dokonywania płatności w sposób bezgotówkowy – przelewem lub kartą płatniczą
 • W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, grupy złożone przez uczestników kursu są stałe, a do pracy z grupą przyporządkowani są ci sami pracownicy.

 

§ 6

Procedura przygotowana na wypadek wykazywania przez osobę objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2

 • Sytuacja, gdy u osoby przebywającej na terenie Szkoły, w tym w szczególności u pracownika Szkoły, uczestnika kursu, rodzica lub opiekuna, zauważy się objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2, powoduje konieczność podjęcia kroków opisanych w niniejszym paragrafie.
 • Osoba, u której widoczne są objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2 lub która na takie objawy się uskarża, powinna być niezwłocznie odseparowana od innych w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.
 • Niezwłocznie po zaobserwowaniu objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2, należy skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do jej poleceń.
 • Jeśli stan zdrowia osoby przejawiającej objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2 uzasadnia pilną interwencję medyczną, należy niezwłocznie skontaktować się z numerem ratunkowym 999 lub 112.
 • W razie:
  • braku wyodrębnionego pomieszczenia, o którym mowa w ust. 2,
  • istnienia istotnych przeciwwskazań co do pozostawienia osoby wykazującej objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w zamkniętym pomieszczeniu, takich jak wiek lub dynamicznie pogarszający się stan zdrowia należy wydzielić powierzchnię, gdzie osoba ta będzie mogła oczekiwać na transport. Osoba ta powinna być odseparowana od innych osób w odległości minimum 2 metrów z każdej strony.
 • Po przyjeździe transportu i opuszczeniu przez osobę wykazującą objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 terenu Szkoły, należy:
  • bezzwłocznie podjąć działania mające na celu ustalenie obszaru, w którym osoba ta się przemieszczała, a następnie przeprowadzić jego dokładną dezynfekcję, z uwzględnieniem przedmiotów, z którymi miała styczność (zabawki, książki, klamki, gałki),
  • w miarę możliwości dokonać przewietrzenia pomieszczeń Szkoły,
  • powiadomić o zaistniałej sytuacji osobę pełniącą zarząd nad budynkiem – jeżeli Szkoła zajmuje lokal w budynku współdzielonym (biurowiec, kamienica) – do której należy decyzja w zakresie  przeprowadzenia dezynfekcji części wspólnych budynku.
 • Do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 2-6 zobowiązani są wyznaczeni pracownicy Szkoły lub osoby nią zarządzające.
 • Po wykonaniu czynności, w których mowa w ust. 2-6, pracownicy Szkoły lub osoby nią zarządzające powinny, w ramach możliwości, ustalić listę osób, które na terenie Szkoły mogły mieć kontakt z osobą wykazującą objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • W celu usprawnienia wykonania czynności, o których mowa w ust. 3-4, na terenie Szkoły w widocznych miejscach umieszczone są pisemne informacje z danymi kontaktowymi do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz numerami alarmowymi 999 i 112.

§ 7

Działania edukacyjne

 • Niezależnie od postanowień wskazanych w paragrafach poprzedzających, Szkoła prowadzi aktywne działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat higieny osobistej i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SAR-CoV-2.
 • Działania te opierają się w szczególności na prowadzeniu rozmów z pracownikami Szkoły, a także uczestnikami kursów oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz dbaniu o zachowanie zasad obowiązujących na terenie Szkoły.

§ 8

Obowiązki ciążące na uczestnikach kursu, ich rodzicach lub opiekunach w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu

 • Warunkiem osobistego uczestnictwa w kursie językowym jest:
  • pozostawanie przez uczestnika kursu w stanie zdrowia i niewykazywanie przez niego objawów wskazujących na okoliczność zarażenia wirusem SARS-CoV-2,
  • nieprzebywanie przez żadnego z domowników uczestnika kursu na kwarantannie domowej,
  • brak kontaktu uczestnika kursu z osobą zarażoną SARS-CoV-2 – według najlepszej wiedzy uczestnika kursu oraz jego rodzica lub opiekuna.
 • Uczestnicy kursów, oraz rodzice lub opiekunowie niepełnoletnich uczestników kursu zobowiązani są do złożenia odpowiedniego oświadczenie przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach, zapewniając o okolicznościach wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
 • Na uczestnikach kursów, rodzicach lub opiekunach niepełnoletnich uczestników kursu spoczywa obowiązek zapoznania się z obowiązującą w Szkole Procedurą sanitarną.
 • Wzór oświadczenia składanego przez uczestników Kursu / rodziców lub opiekunów niepełnoletnich uczestników kursu co do okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującą Procedurą sanitarną stanowi załącznik nr 1 do Procedury sanitarnej, a wzór oświadczenia w ww. zakresie składanego przez pracowników/współpracowników Szkoły stanowi załącznik nr 2 do Procedury sanitarnej.
 • Uczestnik kursu może być przyprowadzany do Szkoły lub z niej odbierany jedynie przez jednego rodzica lub opiekuna. Stan zdrowia rodzica lub opiekuna nie może wykazywać objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uprasza się o przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż 5-10 minut przed zajęciami, aby zminimalizować kontakt z innymi osobami.
 • W drodze do i ze Szkoły rodzic lub opiekun oraz uczestnik kursu powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

§ 9

Przepisy końcowe

 • Procedura sanitarna obowiązuje na terenie Szkoły od dnia 01.09.2020 do odwołania.
 • Procedura sanitarna może ulec zmianie w razie zmiany sytuacji epidemicznej, a w konsekwencji zmiany odnośnego stanu prawnego, wytycznych i zaleceń kierowanych ze strony organów państwowych.
 • Szkoła ma obowiązek poinformować Uczestników kursów / rodziców lub opiekunów niepełnoletnich uczestników kursu o zmianach w Procedurze sanitarnej. .

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Oświadczenie Uczestniczka Kursu, rodzica lub opiekuna niepełnoletniego uczestnika kursu o niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w kursie oraz o zapoznaniu się z Procedurą sanitarną i zobowiązaniu do jej przestrzegania

_________________

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KURSU  LUB RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KURSU O NIEWYSTĘPOWANIU OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH UCZESTNICTWO W KURSIE ORAZ
O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ SANITARNĄ
I ZOBOWIĄZANIU DO JEJ PRZESTRZEGANIA

Uczestnik kursu ———————————————————————– (wpisać nazwisko i imię uczestnika kursu językowego organizowanego przez Szkołę Językową PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski (dalej jako: „Uczestnik kursu”)

Rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika kursu *

………………………………………………………………………………………………………… (wpisać nazwisko i imię rodzica/opiekuna jeśli dotyczy)

oświadczam, iż:

 • zobowiązuję się do weryfikowania stanu zdrowia przed każdymi zajęciami odbywającymi się w formie stacjonarnej w ramach prowadzonego kursu,  a w przypadku zauważenia niepokojących objawów mogących wskazywać na zarażenie się przez niego wirusem SARS-CoV-2 – do nieuczestniczenia w zajęciach i poinformowania o tym Szkoły;
 • według mojej najlepszej wiedzy, ani ja, ani niepełnoletni uczestnik kursu,* nie mieliśmy kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2;
 • żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie domowej;
 • jestem świadoma/y istnienia i treści przepisów nakładających obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • zapoznałam/em się z Procedurą sanitarną obowiązującą na terenie Szkoły i zobowiązuję się do jej przestrzegania, a także zapewnienia jej przestrzegania przez niepełnoletniego przez uczestnika kursu.*

W sytuacji, gdy okoliczności stanowiące podstawę do oświadczenia zawartego w punkcie 2. i 3. ulegną zmianie, zobowiązuję się do niezwłocznego i skutecznego poinformowania o tym Szkoły Językowej PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski oraz do nieuczestniczenia Uczestnika kursu w zajęciach i nieprzychodzenia do Szkoły.

______________________________________________

Podpis Uczestnika kursu lub rodzica / opiekuna prawnego

JEŚLI DOTYCZY:

Oświadczam, że jestem zwolniona/y – niepełnoletni uczestnik kursu jest zwolniony* – z obowiązku zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

______________________________________________

Podpis Uczestnika kursu lub rodzica / opiekuna prawnego

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie pracownika/współpracownika  o stanie zdrowia oraz o zapoznaniu się z Procedurą sanitarną i zobowiązaniu do jej przestrzegania

_______________

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA/WSPÓŁPRACOWNIKA O STANIE ZDROWIA ORAZ O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ SANITARNĄ I ZOBOWIĄZANIU DO JEJ PRZESTRZEGANIA

Ja, niżej podpisany

 

_________________________________________

będący pracownikiem / współpracownikiem

Szkoły Językowej PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski oświadczam, iż:

 • według mojej najlepszej wiedzy nie jestem zakażony wirusem SARS-CoV-2;
 • w przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów mogących wskazywać na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Szkoły PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski o tym fakcie;
 • według mojej najlepszej wiedzy nie miałem kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2;
 • żaden z domowników, z którymi przebywam na co dzień nie przebywa na kwarantannie domowej;
 • jestem świadoma/y istnienia i treści przepisów nakładających obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • zapoznałam/em się z Procedurą sanitarną obowiązującą na terenie Szkoły PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

W sytuacji, gdy okoliczności stanowiące podstawę do oświadczenia zawartego w punkcie 1, 3 i 4 ulegną zmianie, zobowiązuję się do niezwłocznego i skutecznego poinformowania o tym Szkoły Językowej PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski.

______________________________

podpis pracownika / współpracownika

JEŚLI DOTYCZY:

Oświadczam, że jestem zwolniona/y z obowiązku zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

______________________________

podpis pracownika / współpracownika