Statut szkoły - Best Centrum

Statut szkoły BEST Centrum Języków Obcych
z dnia 01.03.2004 wraz ze zmianami z dnia 01.08.2007

§ 1. Informacje o placówce i jej organizacja

1. PHU „BEST” Centrum Języków Obcych jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). Dopuszczalna jest nazwa skrócona: “BEST” Centrum Języków Obcych lub BEST CJO.

2. Siedziba BEST CJO mieści się pod adresem: Tychy, Kopernika 1B.

3. BEST CJO może tworzyć oddziały miejscowe na terenie całego województwa śląskiego. Nazwa oddziału BEST CJO zawiera nazwę BEST CJO, któremu oddział jest organizacyjnie podporządkowany, oraz określenie “Oddział w: …”.

4. Założycielem PHU Centrum Języków Obcych „BEST” jest osoba fizyczna – Dariusz Wiśniewski.

5. PHU Centrum Języków Obcych „BEST” funkcjonuje w ramach prowadzonej przez Dariusza Wiśniewskiego działalności gospodarczej, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Tychy pod numerem 21133 od dnia 01 września 1997. Organizację placówki zapewnia i prowadzi Dariusz Wiśniewski według przyjętych założeń dydaktyczno-ekonomicznych.

 § 2. Cele placówki i ich realizacja

1. Celem BEST CJO jest odpłatna nauka następujących języków obcych:

a) angielski g) szwedzki m) polski dla obcokrajowcoów
b) niemiecki h) czeski n) chorwacki
c) francuski i) chorwacki o) inne języki
d) hiszpański j) arabski
e) włoski k) ukraiński
f) rosyjski l) norweski

 2. Nauka języków obcych wymienionych w pkt. 1 jest prowadzona na następujących poziomach:

 • początkującym,
 • średnio-zaawansowanym,
 • ponad średnio-zaawansowanym,
 • przed-zaawansowanym,
 • zaawansowanym,
 • przygotowującym do egzaminów państwowych i międzynarodowych.

3. Tryby nauki języków obcych na odpowiednich poziomach są następujące:

 • grupowy (od 4 do 12 osób),
 • indywidualny,
 • specjalistyczny, przygotowany odrębnie na zlecenie zewnętrznego odbiorcy.

4. Nauka języków obcych prowadzona przez BEST CJO odbywa się:

 • w siedzibie placówki lub w wynajmowanych lokalachw siedzibie zewnętrznego odbiorcy lub w innym miejscu umówionym.

5. Nauka języków obcych prowadzona przez BEST CJO jest prowadzona w następujących formach:

 • lektoraty,
 • konwersacje i warsztaty językowe,
 • egzaminy próbne,
 • ćwiczenia ustne i pisemne,
 • udostępnienie biblioteki językowej z materiałami zarówno tradycyjnymi, jak i multimedialnymi,
 • opracowywanie i udostępnianie konspektów, skryptów, materiałów, itp.,
 • dostosowywaną indywidualnie metodykę.

§ 3. Organy placówki

1. Placówka BEST CJO posiada następujące organy:

 • Dyrektor,
 • Zebranie lektorów,
 • Samorząd słuchaczy.

2. Organy wymienione w pkt. 1 mają swoje odpowiedniki również na szczeblu Oddziału.

3. Najwyższym organem placówki BEST CJO jest jej Dyrektor. W oddziale placówki funkcje Dyrektora sprawuje podległy mu Kierownik Oddziału.

4. Kompetencje Dyrektora, a na szczeblu Oddziału odpowiednio Kierownika, są następujące:

 • organizacja i prowadzenie BEST CJO,
 • reprezentowanie BEST CJO na zewnątrz,
 • dobór kadry,
 • zwoływanie Zebrania Lektorów oraz współpraca z Samorządem słuchaczy,
 • wydawanie wiążących poleceń wobec kadry oraz pracowników administracyjnych w sprawach indywidualnych oraz zbiorowych.

5. Zebrania Lektorów tworzą wszyscy lektorzy BEST CJO, a na szczeblu Oddziału wszyscy lektorzy danego Oddziału.

6. Kompetencje Zebrania Lektorów są następujące:

 • wyrażanie opinii na temat będący przedmiotem konkretnego Zebrania,
 • zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących organizacji i prowadzenia BEST CJO.

7. Samorząd słuchaczy funkcjonuje na zasadach samoorganizacji i samowyłonienia swego przedstawicielstwa i jest uprawniony do:

 • przedstawienia Dyrektorowi lub Kierownikowi Oddziału w formie ustnej lub pisemnej swoich uwag, wniosków i postulatów,
 • wyrażania opinii w sprawach według zapytania Dyrektora lub Kierownika Oddziału,
 • dokonywania okresowej anonimowej oceny placówki i jej lektorów.

§ 4. Prawa i obowiązki kadry i innych pracowników

1. Kadrę nauczycielską tworzą lektorzy i metodycy, posiadający odpowiednie kompetencje naukowo-dydaktyczne.

2. Lektor jest uprawniony do:

 • uzyskania wsparcia metodycznego,
 • korzystania z materiałów i pomocy naukowych,
 • brania udziału w Zebraniu Lektorów.

3. Lektor jest zobowiązany do:

 • prowadzenia zajęć zgodnie z ustalonych harmonogramem
 • realizacji przyjętego programu nauczania,
 • stosowania zaleceń metodycznych,
 • aktywnego uczestniczenia w Zebraniu Lektorów,
 • maksymalnego wykorzystania swej wiedzy i umiejętności w sposób w najwyższym stopniu staranny i rzetelny,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z przebiegiem nauki.

4. Metodyk jest zobowiązany do:

 • rekrutacji lektorów wg standardów BEST CJO,
 • udzielania pomocy metodycznej lektorom (dystrybucja materiałów pomocniczych, gier, ćwiczeń, itp.),
 • organizacji zebrań i szkoleń metodycznych (wymiana doświadczeń, koordynacja prac lektorskich, propagowanie nowych rozwiązań metodycznych),
 • prowadzenia dokumentacji metodycznej,
 • hospitowania zajęć,
 • pomocy w przeprowadzaniu testów i egzaminów,
 • pomocy w pracach pozakursowych (organizacja wystaw, konkursów, zabaw, prowadzenie gazetki metodycznej, pomoc lektorom w wizualizacji ich pracy, itp.),
 • reprezentowania i promowania placówki na zewnątrz.

5. Szczegółowe prawa i obowiązki kadry lektorskiej oraz pozostałych pracowników określają indywidualne umowy.

§ 5. Prawa i obowiązki kursantów/słuchaczy/studentów

1. Słuchaczem BEST CJO może zostać każda osoba bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, itd. Zasady naboru określa Dyrektor.

2. Słuchacz jest uprawniony do:

 • brania udziału w zajęciach,
 • otrzymania materiałów i pomocy naukowych określonych przez Dyrektora lub przygotowanych przez Lektora,
 • korzystania z biblioteki i wideoteki oraz multimediów na zasadach określonych przez Dyrektora,
 • sprawdzenia swoich umiejętności i wyników w nauce poprzez egzaminy wewnętrzne prowadzone przez placówkę,
 • otrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego naukę w placówce,
 • aktywnego uczestniczenia w ramach samorządu.

3. Słuchacz jest zobowiązany do:

 • wniesienia odpowiedniej opłaty,
 • dbania o dobre imię placówki,
 • szanowania mienia placówki,
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w stopniu pozwalającym na nabycie umiejętności językowych na danym stopniu,

 4. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy w następujących przypadkach:

 • na swoją własną prośbę/rezygnację,
 • w razie długotrwałej absencji,
 • w razie zaległości finansowych wobec palcówki, po wysłuchaniu zainteresowanego,
 • w razie celowego niszczenia mienia szkoły.

 5. Skreślenie słuchacza może nastąpić w trybie natychmiastowym, bez zawiadomienia.

§ 6. Inne 

1. Placówka prowadzona jest na zasadach samofinansującej się działalności gospodarczej.

2. Placówka może być dofinansowana przez założyciela lub osoby trzecie.

3. Zasady gospodarki finansowej placówki określa Dyrektor oraz powszechnie obowiązujące przepisy.